Kolmenveld ingebedde foto

10 ha Kolmenveld in Tessenderlo bedreigd – Dien vandaag nog je bezwaar in!

Een projectontwikkelaar en het gemeentebestuur van Tessenderlo hebben ‘stadsontwikkelings’-plannen die het einde betekenen voor 10 ha stedelijk groen. Onbegrijpelijk en onverantwoord! Grootouders voor het Klimaat steunt de Limburgse afdeling in hun terechte protest. DOE MEE!

Hier een filmpje van het groeiende protest.

Lees het artikel in Het Belang van Limburg over de steun van GvK aan actiegroep Kolmenveld Tessenderlo.

Ook de vrt bericht over de steun van Grootouders voor het Klimaat voor het Kolmenveld.

Wat is het probleem?

Hoewel een bezwaarschrift indienen per mail helemaal rechtsgeldig is, raden de lokale actievoerders aan om je bezwaarschrift rechtstreeks in te dienen bij Omgevingsloket Vlaanderen. Hoe je dat doet vind je na de uitleg met illustraties over het dossier en na het model van bezwaarschrift. Leg je EiD klaar of werk via itsme.

Kolmenhof – nog ongerepte weide
Buurtweggetje Kolmenhof
Kolmenveld – Kerkhof

Voorstel bezwaarschrift

Stap 1: KOPIEER ONDERSTAAND BEZWAARSCHRIFT (best inclusief de website- en facebookadressen onderaan) IN EEN WORD-DOCUMENT, VOEG JE NAAM EN ADRES TOE (voor alle zekerheid) EN SAVE HET DOCUMENT ALS PDF. NOEM HET b.v. “Bezwaar Kolmenveld – je eigen familienaam”. Zet het document klaar op je bureaublad.

Stap 2 : ga via deze link rechtstreeks naar de vergunningsaanvraag Kolmenveld Tessenderlo op Omgevingsloket Vlaanderen. Je komt uit op “Details Openbaar Onderzoek” met documenten in het dossier die je kan bekijken als je wil. Scroll vervolgens naar “Nieuw Bezwaarschrift toevoegen”.

Stap 3: Je krijgt de vraag om je aan te melden met je EiD of via itsme of een digitale sleutel. Reden is dat je nu op de gepersonaliseerde pagina “Indienen Bezwaarschrift” komt. Meld je aan.

Stap 4: Voeg je mailadres toe en vink aan of anderen je bezwaarschrift al dan niet mogen zien.

Klik dan beneden op deze pagina op “Bestand toevoegen”. Laad de pdf met je bezwaarschrift op. Als tekstje erbij kan je “Mijn bezwaarschrift Kolmenveld” ingeven. Klik dan op “Indienen”. Klaar!

Stap 5: In je mailbox krijg je vervolgens een bevestigingsmail dat je bezwaarschrift is ingediend.

SUCCES en VEEL DANK VAN DE KOLMENVELD-ACTIEVOERDERS!


BEZWAARSCHRIFT

KOLMENVELD 07‐2022 ‐ Aanvraag nieuwe verkaveling

Bezwaarschrift gericht aan:

Het College van Burgemeester en Schepenen van Tessenderlo

Bezwaar tegen: Kolmenveld 07‐2022 ‐ Aanvraag nieuwe verkaveling –    

Referentie OMV: OMV_2022090770

Naam en adres :

Bij deze wil ik als Grootouder voor het Klimaat bezwaar indienen tegen de aanvraag voor de nieuwe verkaveling “Kolmenveld 07‐2022”, waarvoor het openbaar onderzoek nog loopt tot 31.08.2022. Mijn bezwaren zijn:

1. Het Kolmenveld is een ruim 10 hectare grote open ruimte, pal in het centrum van Tessenderlo, bestaande uit weides, verruigde velden en een aanzienlijke beboste oppervlakte. Het gebied vormt een zeer belangrijke troef tegen de toenemende klimaatopwarming omdat het belangrijke hoeveelheden water en CO2 opslaat, en verkoeling brengt. Als dit gebied verloren gaat door verharding en ingrijpende bebouwing, zoals blijkt uit de aangevraagde verkaveling, dan ontstaat een onomkeerbaar verlies aan groen, ademruimte en verkoeling in het verder dicht bebouwde verstedelijkte centrum. Grotere natuurlijke gebieden mogen we niet langer versnipperen of verloren laten gaan. Dat is voor mij onaanvaardbaar.

2. De bouwmeesterscan van 21 mei 2020 vermeldt expliciet dat er in het centrum van Tessenderlo erg weinig groen is: “De dorpskern beschikt niet over grote parkgebieden en de kleinere groene plekjes zijn versnipperd geraakt. Het Kolmenveld is nog het grootste samenhangende groengebied, maar ook dit is niet als park ingericht.” Het is een gemiste kans om het unieke groengebied van Kolmenveld niet als een 10 hectare groot stadspark in te richten, met naast de zones die als biologisch waardevol of zeer waardevol gebied gemarkeerd zijn, meerdere blauw-groene functies zoals een speelbos, een voedselbos, een fitnessbos, diverse waterpartijen en zachte recreatie. In de gevraagde mega‐verkaveling is slechts één effectieve “parkzone” van amper 0,42 ha weerhouden, namelijk het kerkhof. Met dit concept zonder echte parkfuncties kan ik onmogelijk akkoord gaan.

3. Het Kolmenveld is volgens de biologische waarderingskaarten grotendeels gemarkeerd als biologisch waardevol tot zeer waardevol gebied, waarmee noch bij de opmaak van het RUP Kolmenveld, noch in het verkavelingsplan rekening werd gehouden. De overheid dient erover te waken dat natuurwaarden niet achteruit gaan. Daarvoor zijn er geen of onvoldoende garanties. Het verdwijnen van dit biologisch waardevol gebied is voor mij onaanvaardbaar.

4. De dichtheid (B/T index) van de 36 geplande grondgebonden woningen is hoger dan toegelaten in het goedgekeurde RUP. Ook in vergelijking met de omringende bebouwing is de voorziene densiteit van de grondgebonden woningen in de verkaveling veel te hoog. Het plan is bovendien vaag over de bebouwingsindex in de projectzones voor meergezinswoningen. Deze werden open gelaten in de ingediende plannen. Volgens de mobiliteitsstudie komen er 125 nieuwe appartementen. De projectontwikkelaar/verkavelaar beoogt een zeer groot rendement uit de projectgrond, ten koste van de leefbaarheid van de omgeving en de toekomstige bewoners. Ik teken bezwaar aan tegen de bouw van een dergelijk omvangrijk woningbouwproject.

5. Als deze verkaveling en de geplande centrumfuncties toch gerealiseerd worden, zal er een enorme extra verkeersbelasting ontstaan binnen het dorpscentrum. Een nieuwe grote parking trekt nog meer verkeer aan. Bovendien zal ook het fietsverkeer en het openbaar vervoer toenemen. Vooral de veiligheid van kwetsbare weggebruikers als kinderen en jongeren wordt door de gevraagde verkaveling niet gewaarborgd. Om die redenen maak ik bezwaar tegen de nieuwe verkavelingsaanvraag.

6. Volgens de huidige inzichten dient een nieuw woonzorgcentrum ingebed in een groene zone met centrumfuncties en dient het ontsloten te worden voor openbaar vervoer. Vraag is of daarvoor het laatste groengebied van het centrum opgeofferd moet worden. Ik ga hiermee niet akkoord.

7. In tijden van klimaatverstoring, waarbij de planeet opwarmt en de steden en dorpskernen hitte‐eilanden worden, is het geen goed idee om groene open ruimte te betonneren. Het is net noodzakelijk om massaal te ontharden en om bossen en bomen te introduceren binnen de dorpskernen. Bomen en bossen zijn onze natuurlijke airco’s. Ik kan daarom onmogelijk akkoord gaan met de vernietiging van 2,5 hectare bos op het Kolmenveld. De 150 nieuw te planten bomen (slechts 4 soorten en veel te weinig exemplaren) scoren ruim onvoldoende op vlak van klimaatrobuustheid. De ruwe berk komt zelfs niet voor op de lijst van Limburgse klimaatbomen. Ook een voedselbos ontbreekt.

8. In tijden van klimaatverstoring, waarbij droogte en overstroming met steeds toenemende frequentie voor rampen zorgen, is het een slecht idee om meer verharding te voorzien waar momenteel groen aanwezig is. Hemelwater moet maximaal overal in de grond kunnen dringen en niet gedraineerd worden naar slechts één WADI. Om die reden kan ik niet akkoord gaan met de verharding van het Kolmenveld.

9. Om de ontsluiting voor het verkeer van en naar de verkaveling mogelijk te maken dienen minstens 5 volwassen laanbomen (Wilde Kastanje + Linde) langs de Processieweg gekapt te worden, wat het beeld van deze prachtige dreef erg beschadigt. Elders ‘compenseren’ helpt niet. Natuur die vernietigd is, komt niet meer terug. En groei van nieuwe natuur duurt lang. Heel lang. Om die reden maak ik bezwaar tegen de nieuwe verkaveling.

10. Het gemeentebestuur heeft het “Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat 2030” ondertekend, met als engagement: “Aangezien hier ook maatregelen rond het aanpassen aan de klimaatverandering in opgenomen moeten worden, is het nodig om eerst een risico‐ en kwetsbaarheidsanalyse van het grondgebied van de gemeente op te maken. Deze vormt immers een belangrijke uitgangsbasis om gericht te bepalen welke maatregelen en acties rond het aanpassen aan de klimaatverandering het meest effect zullen hebben en prioritair zijn in de gemeente. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het ontharden en vergroenen van dorpskernen, het aanleggen van bufferbekkens, het aanleggen van een stadsbos,…” Goedkeuring van de verkaveling Kolmenhof gaat lijnrecht in tegen dit zelf genomen engagement. De gemeente laat immers een bestaand stadsbos vernietigen. Dat is onaanvaardbaar.

11. Het “Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat 2030” heeft onder meer als doelstelling om tegen 2030 de CO2-uitstoot op het grondgebied van Tessenderlo met ten minste 40% terug te dringen ten opzichte van de nulmeting in 2018. De voorliggende verkavelingsaanvraag voor een project van deze omvang zal met de thans geldende bouwnormen een uitgesproken negatief effect hebben op de gewenste CO2-vermindering voor de gemeente, en zal integendeel de CO2 uitstoot doen toenemen. Tenzij de vergunningverlenende instanties als voorwaarde stellen dat het project in zijn geheel – d.w.z. met alle functies inbegrepen – minstens klimaatneutraal is. Dat verwachten we van de overheid.

12. De hittegolven, droogte en massale bosbranden van dit jaar, de overstromingen van vorig jaar, zijn onmiskenbare tekenen van klimaatverandering. Er is een nieuwe vorm van stedenbouw nodig, die het klimaat niet langer belast en die ons beschermt tegen de toenemende klimaatrisico’s. Dat zijn het verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen, ons nageslacht. Zij hebben recht op een leefbare wereld. Er is een nieuwe vorm van stedenbouw nodig, heel anders dan het ongeïnspireerd copy‐paste verhaal van steeds dezelfde kwalijke en schadelijke stedenbouwkundige praktijken en projecten. Daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen.                                                                               

Grootouders voor het Klimaat

https://www.facebook.com/grootoudersvoorhetKlimaatBe/

https://www.facebook.com/Grootouders-voor-het-Klimaat-Limburg-106847027451785/


De plannen voor Kolmenveld

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .