Energie- en klimaatbeleid (Aviel Verbruggen) (adaptatie van cover)

Energie- en klimaatbeleid ontluisterd (Aviel Verbruggen) – boekbespreking

GvK-ambassadeur Rik Pinxten las en besprak het boek van Aviel Verbruggen (ook GvK-ambassadeur). Het boek draagt als volledige titel: Energie- en klimaatbeleid ontluisterd – Democratische omwenteling tegen neoliberale doorbraak.

Sommige wetenschappers zijn ook eerlijk, diepgaand en met grote vakkennis van de materie geïnte­resseerd en geënga­geerd in de medemens en de maatschappij. Zeker in het huidige klimaat van hyper-competitie van allen tegen allen in de academische wereld is dat geen dominante groep, maar hij bestaat. Aviel Verbruggen behoort zonder enige twijfel tot die groep. Sommigen zullen zich hem herinneren van zijn korte passage in ‘de politiek’ als kabinets­chef van Agalev-minister Vera Dua. Anderen zullen zijn vroegere boeken kennen, en nog een kleinere groep zal zijn weten­schap­pelijke artikels lezen. In dit boek, het eerste na zijn pensionering, levert hij een olympische prestatie, durf ik beweren. Het moeilijke thema van energie­winning en -gebruik wordt hier op een heel heldere en tegelijk genuanceerde manier uit de doeken gedaan. Vermits dit misschien wel een Achilles­hiel is van ons bestaan, en zeker van de huidige economische activiteit is elke behandeling van dit onderwerp meteen ook politiek. Verbruggen beseft dit ten volle en koppelt syste­matisch en glas­helder bij elke stap de ‘technische’ en economische analyse aan de maat­schappelijke en beperkt politieke context.

De voorstelling van de rol en de aard van energie­winning en -gebruik in onze huidige wereld wordt heel vak­kundig uit de doeken gedaan. Wat velen vermoeden, namelijk dat sinds korte tijd (een eeuw, en vooral de voorbije 40 jaar) de concen­tratie in handen van enkele multi­nationale corpo­raties toe­levering, super­winsten en ook oorlog deed groeien wordt met analytische modellen en cijfers aan­getoond. In heel belangrijke mate gingen enkele mega­corporaties, gejustifieerd door de rauwe ideologie van het neo­liberalisme (sinds Thatcher-Reagan aan de macht in het Westen en zo in grote delen van de wereld), zich inkopen in de politiek: de enorme sponsoring door die kringen van politieke figuren in de USA en in Europa, zoals de hemel­hoge lobby­bedragen in de cenakels van politieke macht (zoals het Congres of de Europese Commissie) spreken boek­delen. Verbruggen fileert in dat verband de Europese Green Deal en ook voor redelijk geïnfor­meerde intellectuelen zoals ikzelf is de weten­schappelijk deskundige analyse van deze auteur herhaal­delijk een ‘eye-opener’ tijdens de lectuur. De manier waarop media in de loop van de jaren toenemend gemani­puleerd werden om de bevolking te laten geloven dat met de centra­lis­tische mega­programma’s (type Euro Green Deal) de problemen van de toekomst voor de eigen en de mondiale over­leving opgelost zouden worden, berust op de stelling dat dit zal gebeuren door meer van het­zelfde te doen in de toekomst. Wat aan­toon­baar onjuist blijkt. De samen­bundeling van de meer technische analyse rond energie en de diagnose van recente neo­liberale politieke beslissingen is zelden zo helder en deskundig gebeurd, naar mijn weten. Verbruggen beseft dat die synthese vraagt om gevolg­trekkingen. Het boek is dan ook geschreven vanuit die terechte vraag.

Aviel Verbruggen Energie en klimaatbeleid

Het eerste deel van het boek bespreekt de soorten energie die de realiteit biedt: naast natuur­lijke her­nieuw­bare energie (uit zon/licht, wind, water,..) is er de energie gehaald uit fossiele en niet-hernieuw­bare bronnen (steen­kool, olie, gas, met uranium als bijzonder geval). Verbruggen toont aan hoe ver­vuiling, klimaat­opwarming en onge­lijk­heid nood­zakelijk gebonden zijn aan en zelfs steeds drama­tischer groeiend moeten blijven. Tegelijk wijst hij op de greep naar de macht via de neo­liberale ideologie (met afbouw van solida­riteit, duur­zaamheid, enz.) van de corpo­raties die de fossiele en kern­energie bezit en uit­baat. Als vanzelf gaat dit samen met politieke greep op die gebieden en bevolkingen in de wereld waar de fossiele brand­stoffen te vinden zijn (te beginnen met de coup in Chili door Pinochet, maar veel­vuldig herhaald nadien): dit leverde een eindeloze reeks oorlogen, schimmige staats­grepen op, naast een zeer sub­stan­tiële uit­breiding van militaire kosten (en bij­horende ver­vuiling door gebruik van die energie­bronnen). Tegen die achter­grond valt de scherpe afwijzing van elk compromis-denken in of rond zo’n met veel propaganda gelan­ceerd project als de Euro Green Deal oprecht verhel­derend. Maar Verbruggen gaat verder. Hij wil, vanuit zijn kennis rond energie, de mensheid voor een keuze rond een mogelijke toekomst plaatsen. Hij ziet twee opties: een door­start van neo­liberalisme 2, dat blijft steken in wat hij Tijdperk 2 van energie­gebruik noemt. De huidige belangen, met steeds grotere concen­tratie van geld en macht bij enkelen, duurt voort: klimaat­rampen, nog meer ongelijk­heid en dus ook militaire onderdrukking worden dan ons deel, waarna noodzakelijk een instorting volgt. De financiële crashes, als neven­fenomeen van de hele neo­liberale con­struc­tie, toonden ons reeds enkele keren wat kan resul­teren. Ook dat luik (de rol van de VS Dollar gedurende de laatste halve eeuw) wordt belicht, zoals de globa­lisering en centra­lisering van politieke en economische macht. Het alternatief is dat van radicaal stoppen met kern­energie (na de kwakkel­geschie­denis van de voorbije 25 jaar onder­tussen) en met fossiele brand­stoffen, en het kiezen voor natuur­lijke, hernieuw­bare energie (licht, water, wind,…), georgani­seerd van onder­uit. Het getuigt van inzicht en moed van de auteur dat hij de band tussen geld, macht en (al of niet) demo­cratie en leef­baarheid van de wereld voort­durend in het oog houdt in zijn boek. Dat wordt soms technisch, maar toch vooral een oproep tot economisch+politiek en moreel verant­woord omgaan met de mede­mens en de planeet. Dat leidt dan tot de voor­stellen in het slot­hoofd­stuk waar de auteur punts­gewijze aan­geeft welke keuzes rond energie­winning en -gebruik welke politieke, klimato­logische en economische (over­levings-)per­spectie­ven geven. Door op te roepen om steeds en bewust van onderuit te werken, met een zachte, door­zichtige en demo­cratische centrale besturing waar het noodzakelijk is (kwestie van her­verdeling, behoud en controle van eerlijke verdeling, enz.) geeft Verbruggen reële hand­vatten aan de basis­werking, de enige keuze die een haal­bare en tegelijk vreed­zame toekomst voor mens en aarde inhoudt.

Dit boek is dus een bijzonder sterk staaltje van des­kundig­heid en politiek engage­ment. Dat politiek dan iets anders wordt dan het partij-paro­chiaal polariseren dat ons vandaag wordt opge­drongen en waar een triest diepte­punt als D. Trump tot een ijk­punt wordt verklaard, wordt rustig aan­ge­geven door te over­lopen welke belang­wekkende keuzes op welke manier door lokale groepen en bewegingen kunnen worden gemaakt. Het is te hopen dat het boek veel­vuldig wordt besproken en als inspiratie­bron zou kunnen dienen voor de basis­werkers maar ook voor de ver­dwaalde neo­liberale onder­nemer of politicus.

Rik Pinxten, em. prof. Antropologie, Universiteit Gent


Aviel Verbruggen Energie en klimaatbeleid

Aviel Verbruggen: Energie-en klimaatbeleid ontluisterd. Democratische omwenteling tegen neoliberale doorbraak. Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2023, 242p.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .