(CC0 1.0)

Bezwaar tegen het Ineos-project? Reageer meteen.

De olieprijzen staan historisch laag en gingen in de VS zelfs even onder nul. Toch blijft de olie-industrie volop inzetten op nieuwe vergunningen.

In Noorwegen kan alleen een proces in hoger beroep, aangespannen door Greenpeace, nog verhinderen dat er in de poolzee wordt geboord naar olie.

Bezwaar tegen scopingsadvies Ineos – ten laatste 1 mei!!!

De salami-strategie van Ineos om de omgevingsvergunning te krijgen

Bij ons probeerde Ineos eerst met de salami-aanpak – ga niet voor een totale vergunning, maar vraag eerst de boskapvergunning en ga dan stap-voor-stap verder – om drie afzonderlijke milieueffectrapportages (MER’s) te laten uitvoeren voor Project One. Project One is een uitbreiding van de bestaande kunststofraffinaderij van Ineos in de haven van Antwerpen. De nieuwe installatie zou bestaan uit een propaandehydrogenatie-eenheid (PDH) en een ethaankraker. Verwacht wordt dat het bedrijf schaliegas uit de VS zal importeren dat ontgonnen is via de zeer schadelijke fracking-techniek. Ineos zal dit schaliegas gebruiken als grond- en brandstof om via een koolstofintensief proces plastickeutels of ‘ pellets’ te maken. Het bedrijf verkoopt dit basisproduct voor de aanmaak van quasi alle plastics aan plasticverwerkende sectoren, waaronder de verpakkingsindustrie.

Door  een project in stukken voor te stellen aan de bevoegde autoriteiten, wordt het moeilijker om de globale impact van het volledige project in te schatten. Daarom is dit een gewiekste strategie om makkelijker goedkeuring te verkrijgen voor de bouw van zulke megaprojecten. Deze aanpak, bijgenaamd ‘saucissonering’ of ’salami-techniek’, is illegaal onder de Belgische en Europese wetgeving. De in het midden van vorige zomervakantie ingediende eerste MER van Ineos  – voor de ontbossing en voorbereidingen van het terrein – werd reeds juridisch aangevochten door meer dan dertig lokale en internationale milieuverenigingen na onze oproep tot actie tegen eind augustus 2019.

Slimme zet: het scopingsadvies

Een vraag tot scopingsadvies over het ontwerp voor de tweede project-MER werd ingediend door Ineos. Dit werpt duidelijk al een veel globalere kijk op het project. Zo kijkt dit ontwerp-MER veel ruimer naar de impact van de vervuiling dan enkel de nabije omgeving. Het ontwerp besteedt ook veel meer aandacht aan te verwachten knelpunten over mogelijks aanzienlijke effecten op de huidige biodiversiteit en hoe ze deze kunnen uitklaren.

In deze vraag  (voorafgaand aan de officiële vergunningsprocedure) toetst Ineos de inhoud en kwaliteit van hun ontwerp project-MER af met de visie van adviesinstanties om mogelijke knelpunten bij de effectbeoordeling of  milderende maatregelen reeds voor de officiële MER-aanvraag van tafel te vegen. Door de nieuwe, nog in te dienen, officiële project-MER aan te passen aan het scopingsadvies waarover de adviesinstanties beslissen op basis van het bestaande, beperkte ontwerp, is de kans groot op een goedkeuring van het project-MER tijdens de effectieve vergunningsprocedure.

Waarom bezwaar indienen?

Aangezien 

  • Ineos dus al voorafgaand aan de vergunningsprocedure garanties krijgt over de inhoud en kwaliteit van het project-MER;
  • in de beslissing over deze vraag tot scopingsadvies reeds knopen kunnen worden doorgehakt omtrent een eventuele vraag van Ineos tot onttrekking aan bekendmaking van de project-MER of delen ervan;
  • dit een project-MER betreft voor het gehele project, waarbij de effecten van zowel de ontbossing & de terreinvoorbereidingen, als de industriële installaties beschreven en beoordeeld worden, net als de cumulatieve effecten met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten. (Anders gezegd: Ingevolge twee lopende administratieve beroepen dient de omgevingsminister zich nu uit te spreken over de eerste omgevingsvergunningsaanvraag en probeert Ineos dus door een aangepaste MER voor de ontbossing op te nemen in de nieuwe, ruimere MER een mogelijke afwijzing van hun eerdere vergunningsaanvraag te vermijden.)
  • de uit deze vraag tot scopingsadvies voortvloeiende officiële project-MER in geval van goedkeuring, als vooraf goedgekeurd project-MER kan worden toegevoegd aan de chronologisch latere omgevingsvergunningsaanvraag voor de nieuwe ethaankraker en bijhorende nutsvoorzieningen;

willen we ook vanuit Antwerpen Schaliegasvrij reageren en bijkomende punten ter bespreking voorleggen. 

Wat bepleit Antwerpen Schaliegasvrij? Zij hebben vijf grote aanbevelingen op het scopingsadvies

  • De verplichte minimale reikwijdte van een MER onder de Europese MER-richtlijn hanteren; d.w.z. het scopingsadvies moet gaan over het gehele project.
  • Toetsing aan vastgestelde doelstellingen inzake klimaat;
  • Het studiegebied voor de effecten van Project One op de dimensies lucht en mens en gezondheid is te beperkt.
  • De MER moet de volledige milieueffecten die gepaard gaan bij de productie, transport en gebruik van de benodigde grondstoffen in kaart brengen.
  • De MER moet een analyse bevatten van de relatie tussen Project One en de toenemende productie van kunststofgranulaat in de Haven van Antwerpen en de gerelateerde milieueffecten.

Een lijst met meer gedetailleerde knelpunten of bezwaren vind je op de website van Antwerpen Schaliegasvrij.

Dien vervolgens jouw bezwaar digitaal in via deze link, en dat uiterlijk op 1 mei.


Ineos Will Fall – actie 1 mei 2020 – Vlaams Parlement

Tweede actie: Plastickeutels terugsturen naar afzender

Wil je de vervuilers heel concreet confronteren met de gevolgen van hun vervuiling? Climaxi doet een actie om de plastickeutels in de haven terug te sturen naar Borealis, Ineos, Total, Exxon Mobil of het Havenbedrijf. Mee doen is eenvoudig want hopen plastic keutels zijn in maart al verzameld. Hoe je aan de slag kan vind je hier.


Activisten protesteren tijdens lockdown tegen Ineos Project One – 1 mei 2020

Vanmiddag hebben activisten voor het Vlaams Parlement te Brussel en voor het Havenhuis te Antwerpen gelijktijdig actie gevoerd tegen de nieuwe Ineos installaties voor de productie van plastic pellets waarvan dit jaar de bouw zou beginnen. Zij willen geen “geld van de hardwerkende Vlaming ter vervuiling van Vlaanderen”.

Noodzakelijke actie tijdens lock-down
“Ondanks de lock-down is dit voor ons een noodzakelijke actie,” zegt Mathilde, één van de activisten.” Wij hebben op veilige wijze protest gevoerd tegen dit zeer milieuverontreinigend project, dat niet alleen veel plastickeutels in onze Vlaamse waterwegen en oceanen zal droppen, maar bovendien ook draait op schaliegas. Dit is een gas waar bij de ontginning grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer komen, waaronder zeer veel methaan. De CO2-uitstoot van de installaties evenaart die van 150.000 Belgen, en dat zonder de CO2 van het transport (uitde VS) en de ontginning van het zeer vervuilende schaliegas mee te rekenen. In tijden van de huidige klimaatcrisis is dit onverantwoord.”

Haven van Antwerpen beweert CO2-neutraal te willen worden
Ineos Project One is door de Vlaamse Overheid, het Antwerpse stadsbestuur en verscheidene N-VA politici enthousiast onthaald. De politici werden zelfs persoonlijk ontvangen door Jacques Vandermeiren, directeur van Port of Antwerp (PoA) en Jim Ratcliffe, Brits miljardair en gecontesteerd CEO van Ineos. In februari overhandigde Vlaams Minister-President Jambon een trofee aan John McNally, CEO van Ineos Project One. Dit roept vragen op, vooral omdat PoA enerzijds volhoudt dat het in 2050 klimaatneutraal en CO2-vrij wenst te zijn, maar anderzijds zonder blozen erg vervuilende installaties binnenhaalt.

Vlaams belastinggeld moet naar zelfstandigen en KMO’s
De actie aan het Vlaams Parlement herinnerde eraan dat de Vlaamse overheid bij monde van toenmalig Vlaams Minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) tot 16 miljoen euro subsidies beloofd heeft aan Ineos[1], waaronder 6 miljoen euro opleidingssteun, 2 miljoen euro ecologiesteun en 8 miljoen euro voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Vlaams Minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) bevestigde in het Vlaams Parlement ironosch genoeg dat de ecologiesubsidie wordt toegekend aan deze plastics installaties.[2] Bovendien heeft de Vlaamse Overheid zich via de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) tot 500 miljoen euro garant gesteld voor Ineos Project One.[3] De actievoerders eisen “dat in deze tijden van crisis de beloofde 16 miljoen euro in de Vlaamse gezondheidszorg worden geïnvesteerd i.p.v. in een vervuilende multinational, om met dat bedrag de veel te lage lonen binnen de zorgsector te kunnen optrekken.” Zij eisen bovendien dat de garantstelling van 500 miljoen euro wordt weggeöriënteerd van Ineos ten voordele van Vlaamse starters, KMO’s en zelfstandigen. “Dit Vlaamse overheidsbeleid, dat volledig is geënt op het economische model van VOKA, is helemaal op maat van multinationals: Vlaams belastinggeld vloeit naar buitenlandse investeerders met dubieuze ecologische projecten, terwijl de belastingbetaler daar alleen vervuiling en klimaatopwarming voor terugkrijgt. In tijden van post-corona recessie dienen deze fondsen naar lokale starters terug te vloeien, voor wie ze in de eerste plaats ook bedoeld waren,” zo menen de actievoerders.


[1] https://www.hln.be/geld/economie/muyters-lokt-ineos-met-16-miljoen-overheidssteun~ab44e9ce/

[2] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1356869/verslag/1358536

[3] https://www.standaard.be/cnt/dmf20190521_04415501

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .