grote foto burgerparlement

Burgerparlement in de maak

Januari 2020.  In een zaal nabij het Zuidstation in Brussel verzamelen – dat kon toen nog – geïnteresseerde burgers om te luisteren naar Michel Cordier. De voortrekker van de Grands-parents pour le climat heeft vanuit een breed overleg in het zuiden van het land een voorstel klaar voor een Forum pour la démocratie en wil graag horen hoe anderen erover denken.  Het klimaat heeft lange termijn -beleid nodig en daar kan een forum van burgers, wetenschappers,… heel goed voor zorgen.  Er is veel enthousiasme maar er komen ook heel wat vragen over de concrete uitwerking.

September 2020.  Het succesrijke voorbeeld van de Franse Convention citoyenne pour le climat heeft enkele vrijwilligers van Extinction Rebellion geïnspireerd.  De loting van burgers , zo dierbaar aan David Van Reybroeck, is essentieel. Ze contacteren Michel en andere klimaatactivisten en polsen dit keer bij vooral Vlaamse politici hoe ze staan tegenover een vergadering van gelote burgers om ons land op weg te zetten naar oplossingen voor de klimaatcrisis. In deze periode op zoek naar een nieuwe regering valt hun vraag niet op een koude steen. Er komen antwoorden, suggesties en zelfs een lange brief van Bart De Wever. Ze beseffen, hier zit muziek in.

Naarstig wordt met een steeds groter wordende groep vrijwilligers en ondersteunende verenigingen verder gewerkt. De punten en komma’s van de verschillende voorstellen leiden tot discussies. Is het nationaal, federaal, interfederaal  ? Is  het een parlement/conventie/assemblée ? Een praatbarak mag het zeker niet worden, het moet leiden tot voorstellen die de verkozen vertegenwoordigers van het volk zullen behandelen. Joël De Ceulaer, die voor hij Corona-kruisvaarder werd al enkele robbertjes uitvocht over de democratische legitimiteit van een gelote verzameling, zal het graag horen.

Stilaan tekenen de contouren zich af van 8 grondbeginselen rond dewelke al 25 verenigingen, waaronder de Grootouders voor het Klimaat, zich verenigen voor een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand.

“De ondertekenende organisaties roepen de federale regering op er zich toe te verbinden om, voortbouwend op Art. 7bis van de Belgische Grondwet, in de loop van deze legislatuur een Burgerparlement te initiëren 1 rond de ecologische noodtoestand. Dit orgaan

  1. behandelt een vraag die zich niet beperkt tot de klimaatopwarming maar het bredere perspectief van de ecologische crisis centraal stelt en dus rekening houdt met de negen huidig geïdentificeerde planetaire grenzen2;
  2. bestaat uit een door loting samengestelde groep burgers die, rekening houdend met een reeks demografische criteria, een voldoende representatieve dwarsdoorsnede vormt van de totale Belgische bevolking;
  3. houdt, om de participatiedrempel te verlagen, rekening met inclusiviteitswaarborgen zoals dagvergoedingen, transportvergoedingen, accommodatie, kinderopvang en andere vormen van ondersteuning van zijn leden;
  4. laat zich informeren door een groep experten en belanghebbenden die evenwichtig is samengesteld, rekening houdend met de wetenschappelijke consensus rond de ecologische crisis;
  5. bewaakt zijn onafhankelijkheid ten opzichte van politieke, economische en sociale actoren (waaronder de federale regering alsook de organisaties en bewegingen die dit voorstel steunen) aan de hand van een evenwichtig samengesteld organigram met de nodige checks en balances, gecoördineerd door een professionele organisatie gespecialiseerd in deliberatieve processen;
  6. ontwikkelt beleidsvoorstellen voor een coherent beleid in respons op de ecologische noodtoestand, zowel op het federale en gewestelijke niveau als op dat van de gemeenschappen;
  7. heeft voldoende impact op het reële beleid van de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen doordat elk van zijn beleidsvoorstellen door de bevoegde regering(en) wordt geïmplementeerd of aan het bevoegde parlement of de bevoegde parlementen ter stemming wordt voorgelegd (waarbij op afgewezen voorstellen telkens grondige en publiek toegankelijke motivaties volgen);
  8. laat zich leiden door de volgende gidsprincipes: (1) proportionaliteit ten opzichte van de geadresseerde risico’s, (2) sociale rechtvaardigheid, (3) een bewustzijn van de globale impact van de Belgische productie en consumptie en (4) het voorzorgsbeginsel.

1 “Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties.”

2 (1) de opwarming van de aarde, (2) het verlies van de biodiversiteit, (3) de stikstof- en fosforkringloop, (4)het gat in de ozonlaag, (5) oceaanverzuring, (6) waterschaarste, (7) landgebruik, (8) chemische verontreiniging, (9) aerosolen in de atmosfeer


Vanaf vandaag kan ook u op www.hetburgerparlement.be lezen hoe dit er zal uitzien en hoe u de oproep kan steunen. Op de site zien we al de deelname van burgers uit Diepenbeek, Jette, Mons, Gent,..

Voel je je aangesproken? Neem deel!

Vind hier meer info: Het Burgerparlement / Le Parlement Citoyen –Over ons

Facebook

Het Burgerparlement

<info@thecitizensparliament.be>


Verschillende bekende figuren – onder wie David Van Reybrouck en prinses Esmeralda van België – hebben zich in een filmpje op de Burgerparlement website al enthousiast verklaard over het burgerparlement-initiatief.


Heel wat landen gingen ons al voor

Een Burgerparlement is geen wondermiddel. Toch bewees het al zijn waarde. In Ierland bogen burgers zich met succes over de abortuskwestie. De Franse president Emmanuel Macron organiseerde een burgerconventie rond klimaat. Gelote burgers vervangen de bestaande politiek niet maar kunnen ze versterken.

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .