delle__169

De Groene Delle – 23 ha natuurgebied verloren!

In volle coronatijd beslist de regering om
nog eens 23 ha natuurgebied te vernielen

Na jaren van protest en verzet door burgers en verschillende organisaties heeft de Vlaamse regering in volle coronatijd vrijdag haar goedkeuring gegeven voor de vestiging van industrie in het natuurgebied de Groene Delle tussen Hasselt en Lummen. In totaal gaat 23 ha natuurgebied verloren.

Ook vrt-nieuws besteedt aandacht aan de Groene Delle, zowel over het probleem als over de acties van de Klimaatgrootouders.

Lees ook Minister Demir heeft er niets van begrepen in DeMorgen.


De actiegroep Groene Delle gaat in het verweer met deze Groene Delle Petitie. Onderteken en deel deze petitie.


© Gie Campo

Ook Natuurpunt is niet te spreken over de geplande bestemmingswijziging. “De Groene Delle is een bijzonder waardevol stukje natuur”, stelt Jos Ramaekers, coördinator van Natuurpunt Limburg. “Het gaat om een zogenaamd moeras- of berkenbos waarvan we er in onze provincie niet meer veel hebben. Bovendien vormt de strook een belangrijke verbinding tussen de Demervallei en de vijvers van de Wijers.” Lees over het standpunt van Natuurpunt ook Red de Groene Delle in Stokrooie.


© Gie Campo

Tenslotte verzet ook de Hasseltse eigenares van 10 ha Groene Delle zich tegen komst van het industrieterrein. “Mijn bos staat NIET te koop” laat ze weten. “Hasselt kent al zo weinig groen. Ik vraag mij trouwens af hoe de betonstop van de minister valt te rijmen met het kappen van 26 hectare bos. De Groene Delle is een unieke biotoop waar het krioelt van het leven. Uilen, buizerds, ijsvogels, libellen,…een waar paradijs voor fauna en flora. Ik trek nog bijna dagelijks naar ons bos, net zoals mijn kinderen en kleinkinderen. Die halen er na school en tijdens de vakanties hun hartje op. Het gaat om een prachtig stuk groen, waar we bovendien heel wat centen insteken. Bosonderhoud kost immers geld. Maar we willen er alles aan doen om dit lapje Hasseltse natuur te bewaren. Ik begrijp niet waarom de minister de Groene Delle wil verwoesten.”

Wat is de Groene Delle?

De Groene Delle is een natuurgebied in Hasselt en Lummen. Het is een gebied van 100 ha tussen de autosnelweg E313 Hasselt-Antwerpen en het Albertkanaal. Dit waardevolle natuurgebied bevat een rijke fauna en flora en vormt het natuurlijke verbindingsgebied tussen de vijvergebieden van Bolderberg en Zonhoven enerzijds en de Demervallei en het Schulensbroek anderzijds. Zulke verbindingen zijn belangrijk voor de verspreiding en dus ook het voortbestaan van verschillende dier- en plantensoorten. Het schraal moeraslandschap dat zich hier gevormd heeft is van groot belang voor zeldzame soorten als oeverkruid, waterteunisbloem en wilgfonteinkruid. Er leven Europees beschermde soorten vleermuizen. Men treft er trilvenen aan, mosrijke op het water drijvende plantenmatten.

Wandelwegen voor bewegwijzerde wandelroutes doorkruisen het gebied, onder meer rond de waterplas die een omtrek heeft van 1.350 meter. De begroeiing bestaat voornamelijk uit eiken en berken, deel uitmakend van een eeuwenoud zomereiken- en berkenbos en een vijvergebied dat reeds in de 13de eeuw werd ontwikkeld. Van eiken zijn takken afgezaagd om te dienen als omheiningspalen en ook als brandhout en zij kregen bij het verder groeien grillige vormen. Landschap VZW Limburg wil dit bos geleidelijk aan omvormen naar een inheems loofbos met open plekken waar heide of moeras kunnen ontstaan. Zo ontstaat een ideale biotoop voor libellen en vogels.

Waarom dit stuk natuurgebied omvormen tot industriezone?

De zone die ontwikkeld wordt, is gelegen naast het kanaal en daarmee wordt ingezet op de uitbouw van watergebonden economie. Dat is een van de Limburgse troeven zoals aangegeven in het economische herlanceringsplan SALK, zo zegt men. Nochtans zijn er veel andere alternatieven: er staan veel bedrijfsterreinen leeg in Limburg. Onder meer de site van Ford Genk, die ook langs het kanaal ligt. Het excuus dat men gebruikt, gaat dus totaal niet op. Waarom zou men een parel als de Groene Delle vernielen terwijl er bedrijfsterreinen leeg staan?

© Gie Campo

Erik Van den Abbeele, Secretaris en woordvoerder van De Groene Delle, stuurde onderstaande pittige protestbrief aan minister Demir.

OPEN BRIEF AAN MINISTER ZUHAL DEMIR

Mevrouw de Minister,

U die wou scoren met een groener imago dan alle ministers van Ruimtelijke Ordening en Milieu die u voorgingen, en die volkomen terecht de roepnaam kregen van eerder ministers te zijn geweest van systematische natuurvernietiging en onverschillige blindheid tegenover de structurele achteruitgang van het areaal aan natuur, groen, open ruimte, fauna en flora , U die bij aanvang van uw mandaat in de media kwam met kleine boomplantactietjes van eigen lokale makelij , en de voorbije dagen nog met de bescherming van het nieuwe wolvengezinnetje dat aan uitbreiding toe was, nadat moordenaars een vorige poging tot gezinsstichting van een wolvenkoppel wreedaardig om het leven bracht, waarbij u erg daadkrachtig optrad, en de boetes voor dergelijke aanslag op de natuur in Limburg onmiddellijk verhoogde, U die de media wist te bespelen met de belofte in Vlaanderen te zullen zorgen voor meer bos, natuur en groen , een boodschap die u nog steeds overal waar camera’s uw doen en laten volgen in de verf poogt te zetten, U heeft niet alleen geflaterd, neen, u heeft een zware misstap begaan , u bent schuldig aan een beslissing  die nog erger is  dan wat de moordenaars van een zwangere wolvin (als de wilde natuur de kans krijgt zich te ontplooien komt daar vanzelf wel nieuw leven van, dat zal u als minister van natuurontwikkeling beslist ook wel weten) …een beslissing waar u zelf ongetwijfeld van weet dat ze niet strookt met uw eigen zelfpromotie als de Vlaamse minister die ons eindelijk meer en niet minder groen zou schenken , als de minister die beseft dat de structurele trend van de voorbije tientallen jaren van natuurvernietiging voor privaat gewin en ons aller ongeremd ruimtegebruik in een steeds verder schrijdende aanslag op natuurontwikkeling moest gekeerd worden.

Mevrouw de Minister, u heeft niet enkel gefaald en uw eigen kortstondig “ groen” imago zelf onderuitgehaald, u bent schuldig aan natuurverkrachting, die u verantwoordt door te wijzen op de hectaren die een actiegroep als De Groene Delle van een oorspronkelijk onheilsplan van een notoire voorgangster wist te behouden als natuur…in een taal die u  ongetwijfeld niet zo erg vertrouwd is : “il faut le faire”!

Ongetwijfeld zal u trots verwijzen naar het VEN-statuut dat u toekent aan een door menselijke ingrepen ontstaan stuk natuur, welbekend in Hasselt en ruime omgeving als “Het Koèt”…de grote vijver in De Groene Delle, het stuk natuur van de Groene Delle met de minste natuurwaarde …de zeldzaamste en gevarieerdste stukken natuur liggen o.m. pal in de zone die u voor industriële logistieke bedrijven reserveert, een zone waarvoor zelfs het onvolledige MER-onderzoek aangeeft dat er drie maal de aangesneden oppervlakte moet gecompenseerd worden , en stukken die beschouwd moeten worden als oncompenseerbaar.

We gaan er van uit dat de Minister goed kan lezen, en dus wetens-willens handelde toen zij akkoord ging met de verdubbeling van de industriële ontwikkelingszone die het ter zake opgemaakte MER-rapport maximaal aanwees voor mogelijke en zeer voorwaardelijke industriële ontwikkeling . Een MER-rapport , dat trouwens niet de meerwaarde van het gebied als essentieel natuurverbindingsgebied binnen de natuurontwikkeling van De Wijers bij instandhouding van het geheel van De Groene Delle in kaart bracht, maar enkel industriële ontwikkelingspistes onderzocht.

U weet dat wij in ons aan U bezorgd en uitgebreid dossier er op wezen dat er langsheen het Albertkanaal binnen de provincie Limburg tientallen en zelfs meer dan 200 ha potentiële industriegrond op “ontwikkeling” ligt te wachten. Hoe rijmt u de dolksteek door het groene hart van Limburg, in volle Wijergebied (waar de regel geldt dat daar binnen de perimeter maximaal natuurbehoud dient te gelden) ….met het overaanbod elders van tot industriële vestiging te ontwikkelen grondstukken, waar ….niet dezelfde hoge natuurwaarden geschonden worden als in de Groene Delle ?  Ligt de Groene Delle jammer genoeg bij reeds veel eerder verklote natuur ( vroeger was “Lummen Zuid” een gelijkaardig gebied als De Groene Delle, met een natuurbeek dwars door wat nu onder vroegere ministers van Ruimtelijke Wanordening volledig onherkenbaar werd ingepalmd)…bij gunstige “ontsluitingsmogelijkheden” …het klaverblad en het Albertkanaal? Kan natuur op een verkeerde plek liggen? Of leggen wij infrastructuur en industrie op totaal ongeschikte plekken? U weet natuurlijk ook dat VOKA en consoorten nog ambitieuzere plannen voor De Groene Delle hadden: meer dan honderd hectaren natuur moest voor de industriële “groeipool” wijken ….Zij die uw kabinet platliepen ,  net als bij voorgaande ministers om voor meer “Lebensraum” voor hun privaat gewin te pleiten wenen nu in de media krokodillentranen over het feit dat “slechts” een dikke 25 ha natuur wordt vernietigd….U die niet alleen jonge wolvenwelpjes wil sparen, en duidelijk opteert om in uw ogen “de kool én de geit te sparen” en VOKA zijn 26 ha te vernietigen natuur schenkt (het is een uw partij goedgunstige lobbyclub) …en het brede publiek een “nieuw” natuurgebied met VEN-statuut …een “natuurgebied” dat er al lag…

U verkwanselt 26 ha hoogwaardige en “oncompenseerbare” (!!!) natuur  in één pennentrek.

U deed dat niet in een periode van hoogconjunctuur, maar op een moment dat er terecht vragen rijzen of de bestaande economie van Limburg, waarvan een groot deel groei net gebonden is aan historisch en natuur- en fiets/wandeltoerisme , in onze in naam toch “groene” provincie , nog wel kan overeind krabbelen na de Corona-stilte …Vele economen, en niet van de minste, waarschuwen dat ons hele economische ontwikkelingsmodel best kritisch wordt herbekeken: enkel wat beantwoordt aan reële noden , ecologisch verantwoord is en op termijn duurzaamheid en leefbaarheid bevordert , en niet uitgaat van wilde en ongeremde groei-om-de-groei is na Corona-tijden nog verantwoord.

De mentaliteit van wild ruimtebeslag zonder omkijken hoort nog steeds bij het achterhaalde VOKA-gelobby: meer, steeds meer….zogezegd: omwille van jobs, jobs, jobs…Uiteraard zijn wij niet tegen jobs…in de eerste plaats in de bestaande bedrijvigheden voor zover ze niet natuurbedreigend zijn (en daar zal de maatschappij al meer dan zijn handen aan vol hebben)  , in de tweede plaats investeringen  in ecologische reconversie en de zorg-, gezondheids- en welzijnssector (ook jarenlang verwaarloosd door de sirenenzang van bedrijfslobbies en hun politieke acolieten) …Slachtofferen van hoogwaardige natuur (en dat geldt niet alleen voor De Groene Delle!) voor industriële ontwikkeling, in een periode waar ons goed voorbereiden op economische krimp en verlaten van een heilloos groeipad (met nog meer ruimtebeslag) voor een duurzaamheideconomie én ruim natuur om nog te kunnen ademen meer aan de orde van de dag zou moeten staan, is totaal onverantwoord…Het is een misdaad die met nog veel hogere boetes zou  zou moeten bestraft worden dan de natuurvernietiging van het vermoorden van drachtige wolvinnen… U bent er zich toch van bewust dat De Groene Delle zich als natuurgebied en als natuurverbindingsgebied bevindt binnen de jachtradius van onze Limburgse wolven waar u het recent voor de TV-camera’s nog zo gloedvol (en terecht) voor opnam ? De wolven zijn een Europees beschermde soort. De bestaande onvervangbare natuur verdient evengoed definitieve bescherming.

Wat u besliste , zonder ons enige nadere kennismaking te gunnen, nochtans door uw kabinet in het vooruitzicht gesteld , is niet minder dan een laffe moordaanslag op hoogwaardige natuur …

U handelt voor de camera’s alsof u zorgt voor meer natuur en groen, maar handelt in stilte, op instigatie van bedrijvenlobbies zoals VOKA, als de nog ongestrafte moordenaars van Naja… achterbaks en onherstelbaar. Of gaat u eerst zogenaamde “compensaties” elders zoeken? In natuur die er reeds ligt ? Voor sommige delen moet drie maal de oppervlakte worden gecompenseerd, sommige stukken zijn ronduit oncompenseerbaar en de volgens het MER ontwikkelbare zone bedroeg minder dan de helft van de nu gepland te vernietigen natuur!

Gewoon…een natuurmoord in opdracht van VOKA en consoorten, en u speelt willig werktuig, en maakt voor de camera’s goede sier als zogezegd minister met een groen imago….schandelijk! Er zijn in deze Corona-tijden beslist andere katjes te geselen!

Natuur die vernietigd wordt, gecompenseerd of niet, is DEFINITIEF verloren. Als de wind en het  economische onheil wat meezitten staat er binnen twintig-vijfentwintig jaar ergens elders een schraal aangeplant bosje te verpieteren , dat ooit geplant werd ter compensatie van oncompenseerbare en hoogwaardige natuur in de Groene Delle, ooit een onmisbaar natuurverbindingsgebied binnen De Wijers, dat in opdracht van VOKA en consoorten door Minister van Ruimtelijke Ordening en Miliieu Zuhal Demir in één pennentrek werd vernietigd ten tijde van de volle Corona-crisis : een historische blunder van formaat…een lafhartige aanslag waar een veel hogere prijs en een zwaardere straf op zou moeten staan dan het lafhartig vermoorden van een zwangere wolvin .

En neen, Mevrouw de Minister, wij zullen nu niet de handen in de schoot leggen en ons leed verdrinken in ons kot , welnee, wij zullen dit met alle middelen die ons ter beschikking staan verder aanvechten.

In Limburg weten de vele fietsers en wandelaars, zeker nu de Coronalockdown nog volop geldt, hoe belangrijk natuur is om te ademen, hoe belangrijk andere prioriteiten dan wilde groei om de groei zijn. Wij rekenen op alle Limburgers om deze laffe daad van een ware aanslag op Limburgs rijke natuur mee ongedaan te maken .

Erik Van den Abbeele , Secretaris en woordvoerder van De Groene Delle

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .