keerlusWeb

Demonstratieverbod aan banden?

De Grootouders voor het Klimaat kanten zich tegen een wetsontwerp van de minister van Justitie dat een demonstratieverbod wil mogelijk maken. Het ontwerp wordt besproken in de Kamercommissie Justitie. We hebben de leden van de commissie in een brief onze bezorgdheden overgemaakt.
Overigens zijn we niet alleen om ons zorgen te maken. Ook het ABVV doet dat bijvoorbeeld.

Brief:

Geacht parlementslid,

Als onafhankelijke burgerbeweging wil Grootouders voor het Klimaat een leefbare leefwereld nalaten aan de kleinkinderen. Daarom propageren wij de Europese klimaatambities en trachten we een draagvlak te creëren onder de bevolking voor een rechtvaardige transitie door o.m. bewustwordingsacties, klimaateducatie en publieke manifestaties.

In het licht hiervan maken wij ons als democraten ernstige zorgen over het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken ( III, nr. 3322/1), meer bepaald art.11 dat naast de reguliere strafsancties een demonstratieverbod wil invoeren.

Het opleggen, zij het door een rechter, van een bijkomende strafsanctie die erin zou bestaan dat wegens onregelmatigheden tijdens een protestmanifestatie, het toekomstig betogingsrecht wordt ontnomen (weze het voor beperkte duur), lijkt ons in strijd met de door art. 10 EVRM gestelde noodzakelijkheidsvereiste. Deze onregelmatigheden zijn immers zodanig ruim opgevat dat de noodzakelijkheidsvereiste onaanvaardbaar zou worden uitgehold.

Naast deze fundamentele, juridische overweging zou eveneens, ons inziens, imagoschade voor België op het stuk van de mensenrechten moeten vermeden worden.

Met vriendelijke groeten,

Bernard Hubeau en Hugo Van Dienderen, covoorzitters van Grootouders voor het Klimaat

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .