Klimaseniorinnen-Zwitserland krijgen gelijk van EHRM

Europees Hof geeft klimaatbeleid een onvoldoende

Op 9 april 2024 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)in Straatsburg onze Zwitserse zustervereniging Klimaseniorinnen, samen met een aantal overheden, verenigingen en personen, op definitieve en bindende wijze in het gelijk gesteld.

Meer bepaald werden de Zwitserse klimaatmaatregelen in het licht van de huidige internationale verdragen en afspraken onvoldoende geacht. Meetbare reductienormen voor de broeikasgasuitstoot ontbreken en emissiedoelen worden niet bereikt. Om deze redenen stelt het Hof op stellige wijze vast dat Zwitserland artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat de Europese overheden oplegt het privé- en familieleven te beschermen, schendt. Het arrest is geveld door de zogenaamde Grote Kamer bestaande uit 17 rechters, hetgeen erop wijst hoe belangrijk deze klimaatzaak wordt geacht. Slechts 1 van hen heeft een afwijkende opinie.

Unaniem wordt verder geoordeeld dat ook artikel 6 van het Verdrag, het recht op een eerlijk proces, door Zwitserland is geschonden toen het de klacht van de Seniorinnen beschouwde als een actio popularis (met andere woorden dat de klagers geen persoonlijk belang hadden).

Op zeer uitvoerige wijze wordt de huidige wetenschappelijke stand van zaken onderzocht, worden de internationale verplichtingen tegen het licht gehouden en wordt op genuanceerde wijze rekening gehouden met de eigen beoordelingsmarge van de overheid bij de uitbouw van een doeltreffend klimaatbeleid.

Het dossier wordt nu overgedragen aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa dat zal bepalen hoe het arrest kan worden uitgevoerd en toekomstige schendingen kunnen worden vermeden. Hoewel dit arrest op meerdere punten richtinggevend is, zal in analoge zaken tegen andere Europese landen het concrete klimaatbeleid telkens opnieuw moeten worden beoordeeld.

Op dezelfde dag deed het Europees Hof uitspraak in twee andere klimaatzaken. In de zaak die was ingesteld door een zestal Portugese jongeren werd de vordering onontvankelijk verklaard omdat niet werd aangetoond dat vooraf alle mogelijke rechtsmiddelen in de eigen nationale rechtsorde werden uitgeput. Ook de klacht van de Duinkerkse ex-burgemeester Carême werd onontvankelijk verklaard bij gebrek aan bewezen persoonlijk belang.


Foto: © Miriam Künzli / Greenpeace

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .