European Grandparents for Climate AABBZZ

Europese Grootouders roepen Charles Michel tot de orde

Klimaatgrootouders over heel Europa zijn uitermate bezorgd over de 180° omslag in het Europese Klimaatbeleid. Die ommekeer is ingefluisterd door industriële en agro-industriële belangen. Ze is niet in het belang van de Europese burger en al helemaal niet in dat van de toekomstige generaties. Daarover schreven de ‘European Grandparents for the Climate’ onderstaande brief. Lees hem hieronder in het Nederlands of in de originele Engelse versie.

Beloften van de EU Green Deal in mei 2020

Uwe Excellentie, Geachte Voorzitter van de Europese Commissie

Wij, de Europese Grootouders voor het Klimaat, hebben met teleurstelling en ergernis kennis genomen van uw plan, mijnheer Charles Michel, om terug te komen op de doelstellingen van de Europese Green Deal. Wij verzoeken u, als één van de stemmen van de oudere Europese burgers, die 21 % van de Europese kiezers vertegenwoordigen, om uw plan grondig te heroverwegen.

De EGC is een overkoepelende organisatie van vijftien Europese ouderenorganisaties die zich zorgen maken over de gevolgen van de klimaatverandering voor toekomstige generaties. Tot nu toe constateerden we met vreugde dat de Europese Unie voortrekker is in de strijd tegen klimaatverandering, die we beschouwen als een morele en politieke plicht voor ons allemaal.

Vanwege de positieve actie die de Europese Unie tot nu toe ondernam, hebben we in onze respectievelijke landen een positieve campagne gevoerd voor de Europese verkiezingen in juni. Maar we kunnen het absoluut niet eens zijn met de plotse dereguleringsdrang en het voorstel tot intrekken van maatregelen tegen de klimaatcrisis, het natuurverlies en de vervuiling, die wij beschouwen als de grootste bedreiging voor onze Europese samenleving. We begrijpen de noodzaak om onze economieën concurrentieel te houden, maar dat kan niet door de basis voor een leefbare toekomst te vernietigen.

De meerderheid van de EU-burgers steunt een ambitieuzer beleid om de klimaatnoden aan te pakken. Het lijkt er echter op dat gevestigde belangen en machtige lobby’s bij de naderende verkiezingen zwaarder wegen dan de behoeften van de bevolking en van toekomstige generaties.

Bedrijven en de industrie hebben uiteraard het recht om campagne te voeren voor hun belangen. Maar EU-beleidsmakers moeten hun beslissingen nemen op basis van het belang van hun burgers. Het spreekt voor zich dat die beslissingen gebaseerd dienen te zijn op onpartijdige en geavanceerde wetenschappelijke analyses. Die leveren geen basis voor de vaak herhaalde bewering dat groene regelgeving het concurrentievermogen zou belemmeren of de economie zou schaden.

Een soortgelijk voorbeeld van foutieve conclusies vinden we in het landbouwbeleid. Niet de individuele boer, maar wel de landbouwindustrie heeft baat bij het schrappen van maatregelen die het milieu beschermen. Dit beleid zal boeren nog meer blootstellen aan de rampzalige gevolgen van de klimaatcrisis en aan het verlies van biodiversiteit. Het huidige landbouwbeleid biedt geen soelaas op korte termijn en ondermijnt het langetermijnbelang van de boeren. Dat is het tegenovergestelde van duurzaam beleid.

Er is ook geen rechtvaardiging voor het schrappen van milieumaatregelen ten bate van de chemische industrie, die lijdt onder hoge energieprijzen. Die hoge prijzen compenseren door de achteruitgang van het milieu toe te staan, brengt later enorme kosten met zich mee. Deze kosten komen terecht op de schouders van de toekomstige generatie Europese burgers. Van klimaatonrechtvaardigheid gesproken! Bovendien zijn uw concessies aan lobbygroepen niet gebaseerd op valabele bewijzen. Ze zijn zelfs in strijd met de plicht van de EU om de mensenrechten te beschermen, zoals duidelijk gesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn recente uitspraak ten gunste van de Zwitserse Klimaseniorinnen.

De EU moet zich verzetten tegen het valse verhaal dat groen beleid de schuld is van economische problemen. Milieuschade die nu wordt aangericht komt de facto neer op het opbouwen van een dure schuld voor de toekomst. Dat is economisch erg onverstandig. Het is ook erg onrechtvaardig naar toekomstige generaties toe, die niet voor zichzelf kunnen spreken en wier belangen wij behartigen.

Het standpunt dat u voorstaat gaat bijgevolg volledig de verkeerde richting uit en is niet verdedigbaar. Het zou alle verantwoordelijke burgers vervreemden van de Europese Unie.

Wij kunnen helaas geen campagne voeren voor beleid dat gevestigde belangen voorrang geeft op het welzijn van de meerderheid van de Europese burgers.

Hoogachtend

Dit beleid gaat – als het aan de EU Commissie ligt – in de kast.

Lees ook de originele Engelstalige versie van de EGC-brief aan EU-commissievoorzitter Michel

Your Excellency, Mr. President,

We, the European Grandparents for Climate, have learned with disappointment and irritation about the plan drafted by you, Mr. Charles Michel, to turn away from the goals of the Green Deal. We, one of the voices of the elderly European citizens who represent 21 % of the European voters, want you to reconsider this.

The EGC are an umbrella organization of fifteen European organizations of seniors who are concerned about the consequences that climate change has for future generations. So far, we have been happy to see that the European Union has been a front runner in the fight against climate change, which we consider a moral and political duty of us all.

Because of the positive action taken by the European Union so far we have been campaigning for the European Elections this June in our respective countries. But we cannot agree at all with the deregulatory push and the backtracking on measures against the climate crisis, nature loss and pollution, which we consider the biggest threats to our societies. We understand the need to keep our economies competitive but this cannot be done by destroying the basis for a livable future.

The majority of EU citizens support more ambitious policies to address the climate emergency. But it seems that in the face of the looming elections vested interests and powerful lobbies carry more weight than the needs of the populace and of future generations..

Business and industry have the right to campaign for their interests. But EU policymakers should make their decisions based on the best interest of the citizens. It goes without saying that these decisions should be based on impartial and state of the art scientific analysis. There is no such basis for oft-repeated claim that green regulation prevents competitiveness or harms the economy.

Another example of the wrong conclusions are the agricultural policies. Removing safeguards that protect the environment does not profit the individual farmer but only the agricultural industry. The consequences of this policy will expose farmers even more to the nefarious impact of the climate crisis and biodiversity loss. It offers no short-term relief and undermines the farmers’ long-term interest. That is the opposite of a sustainable policy.

There is also no justification for scrapping environmental regulations for the chemical industry, which is suffering from high energy prices. These cannot be compensated for by allowing the degradation of the environment because that will bring about huge costs later. Then these costs have to be borne by future European generation, which would constitute climate injustice. Moreover, your current concessions to lobby groups are not based on evidence and are in violation of the EU’s duty of safeguarding human rights, as clearly stated by the European Court of Human right in their recent ruling in favor of the Swiss Klimaseniorinnen.

The EU should resist the false narrative that green policies are to blame for economic difficulties. Environmental damage done now is like accumulating debt with high interest for the future and is economically unwise. It is also a grave injustice towards future generations, who cannot speak for themselves and whose interests we have taken up.

Therefore, your position paper points into a completely wrong direction and should not be adopted. It would alienate all responsible citizens from the European Union. We do not want to campaign for parties and policies that prioritize vested interests before the well-being of the majority.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .