Groene Delle P_169

Merci actievoerders, merci minister !

Natuurgebied De Groene Delle gered!

Op 11 september al, sneller dan verwacht, kwam minister Demir in een bericht van De Morgen en een interview met Humo met het verlossende bericht dat de Groene Delle niet wordt omgehakt en herschapen tot een betonvlakte. “De Groene Delle is een waardevolle spons,” zo oordeelde de minister, “en dus een belangrijke schakel in het Blue-Dealbeleid.” Omdat voor watergebonden industriële activiteit elders nog 100 ha beschikbaar is, was een oplossing mogelijk en kon de minister de knoop doorhakken. De Groene Delle gaat niet voor de bijl!

Naast een pluim van formaat op de hoed van minister Demir – een kantelbeslissing is immers nooit een makkelijke beslissing – is de redding van de Groene Delle ook een grote overwinning van en een opluchting voor de onverdroten actievoerders. Minister Demir wees er meermaals op dat 40.000 handtekeningen en bezwaren een duidelijk en niet zomaar te negeren signaal zijn van de burgers aan de Vlaamse regering. Je moet het inderdaad maar voor elkaar krijgen! De vrienden van de Groene Delle, onze eigenste Grootouders voor het Klimaat, de natuurbewegingen, de Dwaze Grootouders… ze mobiliseerden keer op keer. Het siert de minister dat ze rekening hield met zo’n sterk signaal.

Een dikke proficiat voor zoveel volharding met schitterend resultaat !


Minister Demir : “Ik heb mijn huiswerk opnieuw gemaakt”

Vrtnws herinnert eraan dat het dossier rond de Groene Delle al jaren oud is. Dit voorjaar bracht de Vlaamse regering het GRUP in openbaar onderzoek. Het leek erop dat een deel van de Groene Delle zou verdwijnen. Daarop barstte een storm van protest los, onder meer van buurtbewoners en natuurverenigingen. Er kwamen liefst 4500 bezwaren binnen met meer dan 40.000 handtekeningen. Minister Demir : “Dit dossier is al van 2004 aan de gang. Intussen kijkt iedereen anders naar de Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en met een grote sponsfunctie. Het gebied is als het ware een rolmodel voor de strijd tegen droogte en voor de Blue Deal waarmee Vlaanderen investeert in meer ruimte voor water. Ook in de ondernemerswereld geven ze aan dat ze het compromis uit het verleden anno 2020 ‘niet meer zouden doen’. Ook de Vlaming heeft een duidelijke vraag gestuurd naar de Vlaamse regering om het gedane huiswerk opnieuw te doen. En dat deed ik,” aldus de minister.

Van superblij tot zwaar ontgoocheld – de reacties

“Dit was een gevecht dat we al heel lang aan het voeren waren, met democratische middelen”, zegt Ignace Schops, grondlegger van het Nationaal Park Hoge Kempen. “Dat de minister nu gehoor geeft aan de argumenten van zoveel duizenden mensen, is echt fantastisch nieuws. Ik ben superblij dat de Groene Delle groen mag blijven.”

Echt heel blij om onze overwinning in Limburg. Dit is echt een kanteldossier. Een veldslagje in het grote klimaatverhaal. Maar het is er wel eentje. Het doet terug geloven in sociale actie; tegelijkertijd is er nog zo’n lange weg te gaan met zoveel urgentie. ” zegt GvK-activiste Liesbet Croughs. “We gaan er in plaats van een actie- en drukkingsweek een feestweek van maken: niet van we zijn er, maar van nu blij maar waakzaam voor zoveel andere natuurplekken.”

“Het ziet er fantastisch uit. Burgerparticipatie en burgerverzet kunnen dus toch resultaat hebben. Dat maakt mij blij. De 22ste hoeven we nu niet te verschijnen aan ’t Scheep. Wat moet ik nu doen met de 15 appelgroene mondkapjes…? Laat ons zeker genieten van het goede nieuws!” GvK-activiste Berte Ketelslegers.

Een kus voor de minister

Actievoerder Wilfried Croux laat zijn emoties de vrije loop : .”Ik zou Zuhal Demir een kus willen geven” zegt hij op tvLimburg. Hij drukt nogmaals zijn appreciatie uit voor het feit dat de minister het weekend ervoor persoonlijk is komen kijken. “Dat zal toch een steentje hebben bijgedragen, hoop ik” zegt hij voorzichtig.

Ook Unizo reageert opgelucht. Eerder liet de werkgeversorganisatie al van zich horen door het idee om 23 hectare in de Groene Delle te kappen, af te schieten. “Waardevol natuurgebied inpalmen is miserie zoeken”, zei gedelegeerd ondernemer Bart Lodewyckx op 10 juli al op tv-limburg. Unizo oordeelt dat economie en ecologie beide belangrijk zijn en het gevecht rond de Groene Delle een gevecht was uit het verleden, toen we nog anders keken naar natuurwaarden.

Groene Delle – bos met knoteiken

Voka – Kvk Limburg en VKW Limburg tonen zich dan weer “zwaar ontgoocheld” dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan rond de Groene Delle is stopgezet. “De beslissing is noch moedig, noch verstandig” is te horen in de studio van tvLimburg. “Het is een kwestie van het uitvoeren van gemaakte afspraken”, zegt Ruben Lemmens van VKW Limburg verontwaardigd. Kris Claes van VOKA Limburg neemt de argumentatie van de minister op de korrel : “ik vind het redelijk goedkoop om de droogteproblematiek naar dit dossier te exporteren”, zegt hij. “Die droogte is er al langer”.


Lees meer in

vrtnws: Groene Delle in Hasselt en Lummen wordt geen industriegebied

De Morgen: Zuhal Demir – Natuurgebied Groene Delle wordt niet gekapt.

Metrotime: De Groene Delle gered door 40.000 burgers

Focus op Hasselt: Groene Delle gered van hakbijl

Focus op Hasselt: VOKA en VKW ontgoocheld

Het Belang van Limburg: VOKA en VKW “zwaar ontgoocheld” over Groene Delle

Filmpje tvl met interview actievoerders


Voor wie toch nog twijfelde kwam inmiddels deze Mededeling aan de Vlaamse Regering van minister Zuhal Demir. De minister maakte haar huiswerk nog sneller dan eerst aangekondigd. Ook dat siert haar!

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft:         Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zolder – Lummen Zuid

Samenvatting Op 23 april 2004 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Over de zoekzone voor een watergebonden bedrijventerrein Zolder – Lummen Zuid werd toen gesteld dat er sluitende garanties moesten zijn voor de vrijwaring en/of volwaardige compensatie van de aanwezige natuurwaarden. Na opmaak van een plan-MER en andere onderzoeken, heeft de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 beslist om een planproces op te starten. Deze beslissing heeft geresulteerd in de voorlopige vaststelling van een ontwerp GRUP op 15 mei 2020, waarna een openbaar onderzoek werd georganiseerd. De Vlaamse Regering gaf toen opdracht om een planproces op te starten voor bijkomend bos in de omgeving van Herkenrode en op de internationale markt kandidaten te zoeken die voldoen aan het gewenste profiel van de locatie Zolder – Lummen Zuid met de hoogwaardige vereisten naar uitstraling en tewerkstelling voor een Europees Distributiecentrum. In de loop van dat openbaar onderzoek is de optie voor een watergebonden bedrijventerrein sterk in vraag gesteld. Er werden ruim 4.300 bezwaarschriften ingediend, naast een petitie met 1.400 handtekeningen en een online petitie met 34.000 handtekeningen. Het gaat om een record-aantal inspraakreacties. De economische meerwaarde wordt betwist en in het merendeel van deze bezwaarschriften wordt het volledig behoud en de versterking van de uitzonderlijke ecologische waarde van het hele gebied de Groene Delle gevraagd. De aanwezige vegetatie en habitats zijn zeer waardevol en betreffen gevoelige natuur. Er moet immers rekening gehouden worden met de aard van de vegetaties en hiermee samenhangend het belang van het gebied in het ecologisch netwerk. De specifieke abiotische situatie die aanwezig is doordat het een contactzone tussen verschillende watersystemen betreft, resulteert in de aanwezigheid van een mozaïek van zeer specifieke en zeldzame vegetaties als broekbossen, vennen, vochtige heide, kleine zeggenvegetaties, overgangs- en trilveen. Ook de leeftijd van de vegetatie en het samenspel van verschillende organismen dat al generaties lang op elkaar ingespeeld geraakt is, maakt dat er sprake is van  een uitzonderlijke ecologische context met zeer specifiek aanwezige natuurwaarden. Daarnaast betekent het verdwijnen van de aanwezige habitats dat het gebied haar rol als drasland in de strijd tegen droogte en als stapsteen op een al versnipperde route niet langer volwaardig kan opnemen. Het aantal bezwaren en de massale reacties in de media bevestigen het gebrek aan draagvlak. Ook binnen de ondernemingswereld bestaat geen eensgezindheid. De reacties tonen het belang van de maatschappelijke en sociale waarde van het gebied als rust- en recreatieoord aan. In deze coronatijden is meer dan ooit gebleken dat groene ruimte  een noodzakelijke aanvulling is op de directe leefomgeving van de Vlaming. Dit wordt ook bevestigd in het rapport van het maatschappelijk Relancecomité dat de Vlaamse Adviseert in het uitzetten van een duurzaam maatschappelijk hersteltraject. Ook het economisch luik en mogelijke alternatieven komt aan bod in de inspraak. Voor minder grootschalige watergebonden bedrijvigheid is momenteel voldoende ruimte voor handen naast het Albertkanaal – in tegenstelling tot goed gelegen ruimte voor grootschalige logistieke distributiecentra. Er zijn een drietal terreinen in Limburg die in eigendom zijn van de Vlaamse Waterweg, die een minimale grootte van 5 ha hebben en gelegen zijn aan het Albertkanaal. Van deze drie heeft er slechts één, een hoog mobiliteitsprofiel, maar is de inschatting dat de oppervlakte te beperkt is voor de vestiging van een grootschalig Europees distributiecentrum. Deze terreinen betreffen Genk-Zuid-Kaatsbeek, Lanaken en Zolder-Lummen (Dossche-site). Indien de focus verlegd wordt naar minder grote logistieke spelers, is er een watergebonden alternatief in de provincie Limburg.   Gezien het duidelijke signaal dat in de loop van het openbaar onderzoek is uitgebracht en de inhoudelijke elementen die daarbij zijn aangebracht, wordt de huidige procedure van het GRUP Zolder – Lummen Zuid stopgezet. Hoewel de aanwezige natuurwaarden juridisch zouden kunnen worden gecompenseerd, wordt ervoor gekozen om deze te behouden op de huidige locatie. De gewestplanbestemming natuurgebied blijft voor de Groene Delle en het volledige plangebied van kracht.   

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .