20210118_141356 AA

Grootouders voor het Klimaat & Grands-Parents pour le Climat schrijven nieuwjaarsbrief aan regering

klik op de brief om hem te lezen

Op 18 januari 2021 bezorgden de “Grootouders voor het Klimaat” en de “Grands Parents pour le Climat” hun gezamenlijke nieuwjaarswens per mail en per fiets aan Eerste Minister De Croo en de federale ministers. Ze voegden aan hun wensen ook een documentje toe met aandachtspunten waarover ze graag in gesprek willen gaan.


BIJLAGE bij de brief van 18 januari 2021 van de Grootouders voor het Klimaat & Grands-Parents pour le Climat – voorstellen aan de federale regering

  • Financiën: Klimaattransparantie in de financiële sector

De oudere bevolkingsgroep beschikt over aanzienlijke spaartegoeden en dus over investeringsvermogen. De Grootouders vragen transparantie over wat met hun gelden wordt gedaan en of deze geïnvesteerd worden in duurzame projecten.

Daartoe moeten financiële instellingen wettelijk verplicht worden om cijfergegevens te publiceren over hun bijdrage aan het beperken van de opwarming tot 1,5° in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Zij moeten inzage geven in de aard van de economische sectoren waarin ze investeren, zoals fossiele of hernieuwbare energie, circulaire economie…, teneinde ons als spaarders en beleggers toe te laten om met kennis van zaken klimaatbewuste keuzes te maken.

Voor elke vorm van sparen of investeren (spaarrekeningen, pensioensparen, beleggingsfondsen, … ) willen we dat een duurzame optie wordt aangeboden.

  • Fiscaliteit: De economie heroriënteren naar duurzame ontwikkeling

We waarderen ten zeerste dat de regering de fiscaliteit wil afstemmen op de ecologische transitie en het gebruik van fossiele brandstoffen wil ontmoedigen, o.m.  via koolstoftaksen. Ook dat ze de hoeveelheid wegwerpverpakkingen wil terugdringen met een statiegeldregeling. De markt van uitstootcertificaten (ETS) is naar onze mening echter niet in staat om de juiste signalen te sturen naar de industrie. We wensen daarom een grondige en publieke evaluatie van dit systeem op Belgisch en Europees niveau.

In de federale regeerverklaring zijn verscheidene maatregelen opgenomen waarover overleg nog moet worden opgestart. We vragen een versnelde omzetting van deze maatregelen in wetteksten.

Niet-duurzaam gedrag van bedrijven en burgers wordt fiscaal nog steeds aangemoedigd door bepaalde belastingvoordelen. Dit moet radicaal anders. Belastingen moeten de burgers aanzetten om de juiste duurzame beslissingen te nemen.

Het belastingsysteem moet tegelijk rekening houden met de laagste inkomens (faire transitie) en garant staan voor betaalbare en duurzame dienstverlening (mobiliteit, energie, gezondheidszorg).

Alleen duurzame spaar- en beleggingsinstrumenten mogen fiscaal aangemoedigd worden.

  • Energie: Minder verbruik, recupereren, stockeren, hergebruiken

Daling van het energieverbruik in ons land mag niet langer een taboe zijn. De beste energie is die energie die niet wordt verbruikt en die dus niet geproduceerd hoeft te worden.

Om aan de coronacrisis het hoofd te bieden werden volledige sectoren van onze economie en ons sociaal leven plat gelegd. De klimaatcrisis is minstens even dringend en eist minstens even diepgaande keuzes. Zo is een stappenplan om het energieverbruik te doen dalen essentieel.

Dit impliceert dat er een einde komt aan de meest zichtbare energieverspilling: de verlichting van autosnelwegen, lichtreclames en verlichting van lege bureauruimtes gedurende de nacht, open deuren in winkelcentra zowel ’s winters als ‘s zomers.

Isolatie en renovatie van woningen moet verder worden gestimuleerd en geleidelijk zelfs verplicht, met bijzondere aandacht voor mensen met een laag inkomen. Verhuurders moeten worden aangemoedigd of zelfs verplicht om hun pand te isoleren teneinde de energiefactuur van hun huurders te verlagen.

Teveel geproduceerde energie wordt nog verspild of gaat verloren. We moeten technologische innovatie stimuleren naar recuperatie en hergebruik van deze energie, bijvoorbeeld van de restwarmte van industrie en gebouwen. We moeten naar aanzienlijke energetische veranderingen zowel in de industrie als in de landbouw.

  • Mobiliteit : Multimodaliteit faciliteren voor iedereen

Wij grootouders en ook veel jongeren proberen ons autogebruik te verminderen. Maar het terugdringen van de auto heeft alleen kans op slagen als er voldoende comfortabele alternatieven voorhanden zijn.

Stations en wachtplaatsen moeten comfortabel en voor iedereen toegankelijk zijn, met name voor mindervalide en oudere personen.

Er moet een efficiënte samenwerking komen tussen de NMBS en het regionale openbaar vervoer, met vlottere aansluitingen en kortere wachttijden.

  • Digitalisering van economie en samenleving: grondige en democratische evaluatie

De digitale revolutie biedt onmiskenbare mogelijkheden maar is evenzeer een bron van sociale uitsluiting en bezorgdheid over de CO2 voetafdruk.

Van de regering verwachten we dat ze onderzoek stimuleert naar nieuwe energiezuinige technologie die voor iedereen toegankelijk is. We hopen zo op baanbrekende innovaties die onze economie en ons sociaal leven koolstofarm zullen maken. We rekenen er ook op dat steeds de nodige milieu-impactstudies, en dit op korte termijn,  worden gedaan, en specifiek voor 5G.

Ook hier moet er speciale aandacht gaan naar bevolkingsgroepen die om diverse redenen (laag opleidingsniveau, gebrek aan koopkracht, leeftijd) achterop hinken in de digitale evolutie.

o  o  O  o  o


Lees ook De Wereld Morgen

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .