Handvest21

1

De wereld waarin we nu leven is niet opgewassen tegen een stijging van meer dan 1,5°C. Daarom moet o.m. de koolstofuitstoot tegen 2030 65% lager liggen dan in 1990 en moeten we ten laatste tegen 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Dat vergt dringende maatregelen.

2

We willen een duurzame samenleving die de draagkracht van de planeet respecteert. Burgers, bedrijven en het middenveld kunnen dat enkel realiseren samen met een overheid die keuzes maakt en sturend en krachtig optreedt. We pleiten voor bindende en afdwingbare doelstellingen en maatregelen met jaarlijkse doelstellingen tot 2050.

3

De klimaatcrisis – oorzaak van o.m. extremer weer – en het massaal verlies aan biodiversiteit maken dat we onze manier van produceren en consumeren dringend moeten aanpassen aan de draagkracht van de aarde. Ophouden met gulzig ruimtegebruik, en ingrepen zoals vergroening en verkoeling door zichtbaar water zijn daarvoor onontbeerlijk.

4

Het gebruik van fossiele brandstoffen (petroleum, aardgas, steenkool…) veroorzaakt schadelijke luchtvervuiling en brengt broeikasgassen in de atmosfeer. We moeten voor onze energievoorziening versneld overschakelen op hernieuwbare bronnen.

5

Alle niveaus, lokaal en wereldwijd, moeten een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid voeren dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en landen ondersteunt bij hun ontwikkeling in de klimaattransitie.

6

Met onze activiteiten willen wij met onze leeftijdgenoten en samen met andere organisaties en bewegingen, de samenleving sensibiliseren en oproepen tot actie voor een dringend en doortastend klimaatbeleid.

7

Wij, Grootouders voor het Klimaat zijn een onafhankelijke beweging, sociaal bewogen en geëngageerd. We willen een leefbare wereld doorgeven aan de volgende generaties. We hebben een langetermijnvisie en beseffen de urgentie. We staan open voor dialoog en willen mensen samenbrengen. Dat doen we met veel ambitie en bereidheid tot actie.