Kaulille 3

Klimaatcoalitie Limburg hekelt met ‘kop in het zand’ het RUP voor zandwinning in de bossen van Kaulille

Voor Klimaatcoalitie Limburg – onder wie Transitie Limburg, de Grootouders voor het Klimaat, Greenpeace, Extinction Rebellion, Bite Back en Bos+  – en voor plaatselijke actiegroep PRBeter is het alle hens aan dek voor “kop in het zand” in de gemeente Bocholt.

Waarom? Op 13 april vergadert de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Bocholt om het dossier RUP zandwinning in Kaulille te adviseren. Eind april is het aan de gemeenteraad om te beslissen. Tegen dit RUP zandwinning Kaulille werden  maar liefst 4278 bezwaarschriften ingediend. Inhoudelijk gaan die bezwaren enerzijds over de sterk toenemende verkeersbelasting en verslechterende leefkwaliteit (veiligheid, luchtvervuiling, lawaai) wanneer vele vrachtwagens dagelijks het dorpscentrum van Kaulille zullen passeren. Anderzijds is grootschalige boskap en natuurverstoring vanuit klimaatstandpunt bekeken een nieuwe klap voor de CO2-opvang, de waterhuishouding, de biodiversiteit en het verkoelingseffect op een veel ruimere schaal dan deelgemeente Kaulille zelf.

Bij de aanvang van de GECORO-vergadering wordt onderstaande Open Brief overhandigd aan de heer Van Baelen, burgemeester van Bocholt. TVLimburg maakte al de volgende reportage over de golf van bezwaren tegen het RUP en de kop-in-het-zand-politiek van de Bocholtse politici.  TVL zou ook aanwezig zijn bij de overhandiging van de Open Brief. Die brief luidt als volgt:

Beste burgemeester Van Baelen We hebben de voorbije jaren heel wat natuurgebieden bedreigd zien worden in onze provincie. Wereldwijd worden we getroffen door een klimaatcrisis en een crisis op vlak van biodiversiteit. Binnen deze context moet benadrukt worden dat het RUP dat nu voorligt niet als een puur lokaal dossier gezien kan worden. Bij goedkeuring van dit RUP worden ongeveer 136 ha bestaande Limburgse bossen bedreigd.  Dit zou een opdoffer zijn voor de leefomgeving van de inwoners van Kaulille. Maar de ecologische opdoffer, die een goedkeuring met zich meebrengt, zou zonder twijfel gevolgen hebben die zich niet beperken tot de grenzen van Bocholt. We vragen dus dat de lokale overheid met een globaal perspectief kijkt naar dit RUP. Toen de bezwaarschriftperiode was afgerond waren we dan ook enigszins verbaasd dat schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Schelmans (N-VA) onmiddellijk een onderscheid maakte tussen bezwaarschriften van inwoners van Bocholt enerzijds en van mensen van buiten de gemeente anderzijds. Dit is een extra reden om vandaag te benadrukken dat ook de bovenlokale bezorgdheden in rekening genomen moeten worden. Dat de nabestemming voor de ontginningszones inderdaad grotendeels natuur is, wil niet zeggen dat er geen ecologische schade is. Op dit moment bestaat die waardevolle natuur namelijk al in grote delen van het plangebied. Bovendien komen de ontginningszones niet alleen in industriegebied maar óók op gronden die nu al ingekleurd zijn als natuurgebied. De biologische waarderingskaart en recent terreinonderzoek op de sites bevestigen dat zich hier doorheen de tijd enkele mature bossen en andere ecotopen met een hoge natuurwaarde hebben ontwikkeld. Ook bij een tijdelijke vernietiging daarvan zullen leefgebieden verdwijnen en soorten verdreven worden. Bij het kappen en heraanplanten van bos duurt het decennia of zelfs eeuwen vooraleer een gelijkaardige natuurwaarde kan bereikt worden. Daarom vragen we nogmaals om in het belang van de leefbaarheid van onze planeet deze RUP niet goed te keuren. Laten we ons hoofd niet in het zand steken voor de ecologische crisissen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt. Organisaties die dit onderschrijven: Greenpeace Limburg , Bos+ Grootouders voor het Klimaat Limburg, Extinction Rebellion Limburg, Bite Back, Transitie Limburg

Bos+ publiceerde in de aanloop naar de actie ‘136 hectare bos op de helling voor geplande zandwinning in Kaulille Bos’. De plaatselijke actiegroep verspreidde de affiche in de sociale media. Een lokale actievoerder zal tijdens de actie verkleed als struisvogel letterlijk de kop in het zand steken om de politici op hun verantwoordelijkheid en op de 4278 bezwaarschriften te wijzen.


Hoe de actie vervolgens verliep?

Niet de burgemeester maar schepen voor ruimtelijke ordening en ‘kwalitatief wonen’ Schelmans nam de open brief in ontvangst. Hij en zijn collega Vanmierlo, bevoegd voor mobiliteit, milieu, bosbouw en natuur, toonden weinig bereidheid om in gesprek te gaan over de bezwaren van de actiegroepen. Het bleef bij een ‘geanimeerde discussie’. Het feit dat mensen van buiten de gemeente zich met het project in Kaulille bemoeiden bleek een doorn in het oog. Alsof een project van ingrijpende ontbossing de gemeentegrenzen niet zou overstijgen.Pro memorie: Lokale actiegroep planPRBeter trok begin januari de protesten op gang met onderstaande raamaffichenactie:

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .