bericht beslssing luchthaven Deurne 210708

Bezwaarschrift tegen eeuwigdurende vergunning luchthaven Deurne

De exploitant van de luchthaven van Deurne heeft bij de Vlaamse Regering een aanvraag ingediend om haar milieuvergunning die nog loopt tot 2024 om te zetten in een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur, een eeuwigdurende vergunning dus. Dit wekt om verschillende redenen verontwaardiging. Zo zijn er op het luchthaventerrein verschillende bouwmisdrijven, is er de noodtoestand rond klimaat en tenslotte de impact op de leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden. In het kader van het openbaar onderzoek dat nog even loopt kan iedereen die dat wil opmerkingen of bezwaren indienen. Ook geïnteresseerd om een bezwaarschrift in te dienen ? Dat kan tot uiterlijk 25 augustus 2021. Lees verder voor praktische informatie.

Hieronder publiceren we – bij wijze van voorbeeld – het bezwaarschrift dat Grootouders voor het klimaat indiende integraal

Bezwaarschrift over dossier OMV_2021052288

Beste,

Grootouders voor het Klimaat vzw dient een bezwaar in tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning van onbepaalde duur met als referentie OMV_2021052288 om de volgende redenen:

  • Bouwmisdrijven. Om een milieuvergunning van bepaalde duur om te zetten naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur dienen volgens het van toepassing zijnde decreet verschillende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn. Eén van die voorwaarden is dat de activiteiten op de luchthaven geacht worden hoofdzakelijk vergund te zijn. Alvast aan die voorwaarde wordt niet voldaan omdat voor een reeks activiteiten geen vergunning werd aangevraagd. Zo zijn er geen vergunningen voor het aangelegde terrein ten oosten van de R11 in agrarisch gebied, de aanleg van een toegangs- en perimeterweg en de inname van de Vliegveldweg op openbaar domein. Deze bouwmisdrijven werden op 28 april 2021 door een gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vastgelegd in een PV dat naar de procureur werd gestuurd.
  • Klimaat. er zijn te weinig gegevens in het dossier over de huidige en de te verwachten uitstoot van broeikasgassen. Nochtans maakt de exploitant Egis er geen geheim van te willen evolueren naar 2,5 meer passagiers dan nu, wat zou betekenen 750.000 passagiers in 2039. Wat dat betreft wijst GvK op het onlangs gepubliceerde IPCC-rapport dat de noodzaak benadrukt aan sterke en snelle uitstootreductie van broeikasgassen om de klimaatopwarming het hoofd te bieden.  We wijzen echter ook op klimaatdoelstellingen die steeds meer juridisch afdwingbaar worden. Zo zijn er de burgemeestersconvenanten 2020 van de omliggende gemeenten. Hierin engageren de gemeenten zich om de klimaatopwarming tegen te gaan en te evolueren naar klimaatneutraliteit. Tot voor kort golden die convenanten als een politiek engagement zonder veel juridische slagkracht. Hierin kwam echter verandering met een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (van 22 april 2021 met nummer RvVb – S – 2021-0923, waardoor overheden naast milieutechnische aspecten ook telkens de klimaatimpact van vergunningsaanvragen moeten beoordelen. GvK vindt dan ook dat in het kader van de klimaatopwarming en gezien het stijgend passagiersaantal, meer toeristische vluchten en zwaardere vliegtuigen die de exploitant voor ogen heeft, de klimaatimpact van deze omgevingsvergunning tov het streven naar klimaatneutraliteit moet beoordeeld worden.
  • Milieu en gezondheid. Tenslotte bevat deze omgevingsvergunning voor onbepaalde duur geen gegevens over de te verwachten impact op milieu en gezondheid van de omwonenden in dichtbevolkt gebied. Gezien het feit dat er de komende 20 jaar meer passagiers en toeristische vluchten in het vooruitzicht gesteld worden, moet voor GvK de impact van geluid, leefbaarheid en schadelijke stoffen op mens en omgeving ingeschat worden. We wijzen er in dit verband op dat de Antwerpse luchthaven die van oudsher als zakenluchthaven bedoeld was, wegens onvoldoende vraag stilaan haar toevlucht moest nemen tot toeristische vluchten.

Bezwaarschriften burgerplatform Vliegerplein en Bond Beter Leefmilieu

Het burgerplatform Vliegerplein volgt de problematiek van de luchthaven van Deurne al jaren en diende een heel omstandig en gedetailleerd bezwaarschrift in Bezwaarschrift Vliegerplein – VLIEGERPLEIN burgerplatform Op de website staat ook een verkorte vorm van het uitgebreide bezwaarschrift. Daar waar het bezwaarschrift van Vliegerplein eerder juridisch-technisch van aard is, wordt in het bezwaarschrift van Bond Beter Leefmilieu vooral aandacht gevraagd voor de klimaatimpact van de luchthaven en het feit dat een lange termijn klimaatoplossing onmogelijk wordt met een eeuwigdurende vergunning. De volledige tekst van het bezwaarschrift vindt u hier.

Praktische inlichtingen indienen bezwaarschrift nog tot 25 augustus 2021

(klik voor vergroting)

Bezwaarschrift indienen kan op verschillende manieren. Inwoner zijn van Antwerpen, Borsbeek of Mortsel is geen voorwaarde. Vermeld duidelijk het projectnummer OMV_2021052288 op het bezwaarschrift !

  • via het publieke omgevingsloket Omgevingsloket – Publiek loket (vlaanderen.be) – zoek via “luchthaven Antwerpen”
  • via e-mail gericht aan ruimte@mortsel.be of onthaal@mortsel
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen t.a.v. omgevingsloket, Balie Ruimte, Stadsplein 1 te 2640 Mortsel

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .