Havenbeleid AA

Met 10.296 handtekeningen van burgers, 68 van organisaties en 729 bezwaarschriften naar Vlaams minister Crevits

Geeft Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits gehoor aan de vraag naar een ernstig gesprek van Ineos Will Fall en de Grootouders voor het Klimaat? De actievoerders met op zak maar liefst 10.296 handtekeningen van burgers en 68 van bezorgde organisaties, plus ook nog 729 bezwaarschriften van organisaties waren niet welkom op het kabinet van Minister van Omgeving Demir, ondanks herhaalde vragen om een gesprek.

Intussen raakte bekend dat minister Demir de omstreden vergunning voor de kap van 55 ha bos heeft afgeleverd. Die gaat in tegen alle regelgeving over het opdelen van vergunningen – d.w.z. de salamimethode. Alsof iemand een vergunning vraagt voor een oprit en niet voor het huis dat bij die oprit hoort.

Ineos moet het bos weliswaar compenseren. Maar als we weten dat in Vlaanderen nog meer dan 77.000 bomen verplicht moeten worden gecompenseerd, terwijl de landbouwsector zich hiertegen verzet, is die eis een lachertje. Intussen hebben we naar 2030 en 2050 toe elke boom nodig! Een Minister van Omgeving zou de dag van vandaag beter moeten weten.

Op dan naar Vlaams minister Crevits voor Economie, Innovatie en Werk, die nu de volle verantwoordelijkheid voor het Ineos-dossier te torsen krijgt. De innovatie die Vlaanderen nodig heeft, betreft geen oude ‘fossiele’ wijn in nieuwe zakken. In hun eerste contact communiceerden de actievoerders enerzijds hun teleurstelling, anderzijds hun bekommernis over de achterhaalde industriële piste die Ineos en de Vlaamse overheid nog willen inslaan ten koste van een smak Vlaams belastinggeld.

Minister Crevits heeft zich eerder al geëngageerd om met de zware industrie te bekijken hoe klimaatneutraliteit kan worden gerealiseerd. Meer daarover in John Vandaele, Minister Crevits wil dat Vlaanderen Europees koploper groene zware industrie wordt in MO* van 27 juli 2020.


PERSBERICHT                              29 oktober 2020

Petitie voor kabinet Zuhal Demir overhandigd op kabinet Hilde Crevits

Ineos Will Fall, Antwerpen Schaliegasvrij en Grootouders voor het Klimaat zijn sterk ontgoocheld over de ontwijkende houding van minister Demir. De Vlaams minister van Omgeving negeert het aanzwellend protest en de grondig onderbouwde publieke bedenkingen in de media en weigert in te gaan op herhaalde vragen tot overleg met betrekking tot het fossiele project van INEOS en de algemene toekomstvisie op de industrie in de Haven van Antwerpen.

Zij verleent een vergunning voor de ontbossing en de voorbereidende werken van de site, zonder rekening te houden met de impact op het milieu van de ontginning en aanlevering van de grondstoffen en de verdere verwerkingscyclus uit de productie van Project One. Volgens de burgerbewegingen doet zij dit in strijd met de Europese regelgeving en zonder dat er ook maar enige procedure is doorlopen voor de milieuvergunning voor de installaties zelf.

We wensen er eveneens op te wijzen dat na de eerste aankondigingen in de pers over de goedkeuring van het project door minister Demir, het Havenbedrijf nog helemaal niet op de hoogte was van deze beslissing.

Kabinet Demir wou petitie niet ontvangen

De drie groepen probeerden deze week meermaals – vruchteloos – een afspraak te regelen met minister Demir om de meer dan 10.000 handtekeningen, meer dan 700 bezwaarschriften en de open brief van 68 internationale NGO’s en koepelorganisaties (die samen meer dan 2.000 organisaties vertegenwoordigen) te overhandigen. “Naast ons engagement om deze plasticfabriek te stoppen, stelden wij ook een openhartig gesprek voor over de haven van de toekomst en over kwalitatieve werkgelegenheid en werkzekerheid. Het is hoog tijd om de duurzame en circulaire toekomst van de industrie in de Antwerpse haven uit de politieke en industriële achterkamertjes te halen!”

Zij hopen nu bij minister Hilde Crevits de handtekeningen van de burgers te kunnen indienen. “Dit doen we bij minister Crevits in haar hoedanigheid als Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk omdat het project overgesubsidieerd wordt en de investering van 3 miljard euro een negatieve impact heeft op de toekomst van de tewerkstelling in de haven van Antwerpen. We hopen bij minister Crevits wél gehoor te vinden voor ons pleidooi voor een ambitieus klimaatbeleid, met visie voor industriële activiteiten ter behoud en verdere uitbouw van kwalitatieve tewerkstelling.

Een Vlaamse regering in de wurggreep van de fossiele industrie

Project One in de Antwerpse haven betreft de bouw van een nieuwe ethaan-kraker en propaandehydrogenatie-installatie die schaliegas uit de V.S. zullen verwerken tot ethyleen en propyleen, de basisgrondstoffen voor 90% van de wereldwijde productie van plastics (op basis van gewicht) 1 . Volgens de burgerbewegingen en de klimaat- en milieuorganisaties valt het op hoe Zuhal Demir als volksvertegenwoordiger en minister van Klimaat dezelfde misleidende argumenten aanhaalt als chemie-sectorfederatie Essenscia en INEOS bij de verdediging van haar beslissing. “Woorden zoals ‘innovatie, werkgelegenheid en investering’ gaan er bij het publiek in als zoete broodjes maar getuigen van weinig inhoud.” aldus één van de woordvoerders. “Vlaanderen loopt ernstig achter op onze noorderburen 2 , en dit enkel omdat wij vandaag met een politieke cultuur zitten die de handjes schudt met het grote geld, maar de stem en de belangen van de eigen burgerbevolking volstrekt negeert. De Vlaamse regering heeft geen enkele beleidsvisie opgebouwd rond de haven van Antwerpen en toont weinig verantwoordelijkheidszin bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse uitdagingen.”

Voor de burgerorganisaties is het duidelijk: “Minister Zuhal Demir vertegenwoordigt de financiële belangen van bepaalde industriële sectoren geleid door een elitaire minderheid en niet het algemeen belang van de burger. Voor de huidige Vlaamse regering lijkt de industriële transitie géén onderwerp of aandachtspunt voor een maatschappelijk debat. De toekenning van deze vergunning kadert evenmin binnen de klimaatneutrale visie vooropgesteld door de haven.

De bouw van deze fabriek gaat dus regelrecht in tegen de doelstellingen van de haven, de belangen van havenwerknemers en belastingbetalers en de strijd tegen de klimaatopwarming.

Met visie en ambitie een havenbeleid uitbouwen

De protestbeweging pleit in een gezamenlijk front voor een duidelijk havenbeleid waar aan de hand van een dynamische, ambitieuze, doch sociale langetermijnvisie ingezet wordt op een circulaire en klimaatneutrale industrie, binnen de draagkracht van de planeet. Dit is voor hen enkel mogelijk indien er een democratische ruimte wordt gecreëerd waar burgers, het middenveld en de havenvakbonden de kans krijgen om bij te dragen aan dit debat.

Ook het Havenbedrijf en CEO Jacques Vandermeiren dienen er als zelf-geproclameerde “community builders” en ‘goede huisvader’ op zijn minst voor te zorgen dat men niet mag starten met de ontbossing van de Project One-site vooraleer een juridische aftoetsing van de vergunning werd uitgevoerd.

Persgegevens

  • Antwerpen Schaliegasvrij – Katrin Van den Troost – 0484832463
  • Ineos Will Fall – Roeland Ghys – 0493982110
  • Grootouders voor het Klimaat – Marleen De Vry – 0484618333

1 Fueling Plastics

2 Zeeland/ milieubeleid en De nationale omgevingsvisie


Lees de bijdrage van journalist Pascal Sertyn in DS van 21 oktober, getiteld Ineos blijft geloven in de toekomst van plastic.

Lees ook de opiniebijdrage in De Standaard van 28 oktober van 2 UGent-onderzoekers, getiteld  ‘De nieuwe plasticfabriek is best een discussie waard’ . Ze gaat zowel over het Ineosdossier als de ongestuurde transitie van de Vlaamse industrie.  

Ook de Wereld Morgen gaat in op de weigering om de handtekeningen tegen het Ineosproject in ontvangst te nemen.


Dezelfde bezorgdheid vinden we in het eerdere persbericht van 29/10 dat reageert op de bekendmaking van de vergunning voor Ineos.

Persbericht 29 oktober

Zuhal Demir kent vergunning toe voor boskap waar Ineos Project-One wil bouwen

Ineos Will Fall, Antwerpen Schaliegasvrij en Grootouders voor het Klimaat zijn ontgoocheld dat Zuhal Demir, minister van Omgeving, toelating geeft om het bos te kappen waar Ineos zijn nieuwe ethaankraker en propaan-dehydrogenatie-unit wil bouwen.

De grootste ontgoocheling zit hem in het feit dat minister Demir toelating geeft voor het kappen van het bos nog voor de procedures gelopen zijn voor de toelating van het bouwen van een nieuwe fabriek. Demir kapt hiermee zelf in haar eigen procedures. Ze zegt toe op de boskap maar kijkt niet naar de impact van deze nieuwe fabriek op klimaat en onze toekomst.

Eerder deze week was er een opinie heen en weer in De Tijd over de investering in Ineos. Oliver Beys haalde aan dat: ‘tot dusver richtten het beleid en innovatie zich hoofdzakelijk op efficiëntieverbeteringen. Sectoren zoals de chemie produceren intussen veel meer en efficiënter, maar hun uitstootniveau blijft ter plaatse trappelen. Die aanpak zal niet meer volstaan.’

Ineos Will Fall en Antwerpen Schaliegasvrij probeerden deze week al meermaals contact te maken met minister Zuhal Demir om 10.000 handtekeningen, 700 bezwaarschriften en een open brief van 70 internationale NGO’s en koepelorganisaties (in totaal 2000) te overhandigen. Dit verzoek stuitte op een muur. Zuhal Demir gaf geen reactie. We vinden het zeer onverantwoordelijk dat een volksvertegenwoordiger niet wenst te luisteren naar stemmen uit de bevolking. Daarom stappen we met onze petitie naar Hilde Crevits, minister van werk. Dit doen we omdat de investering impact heeft op de toekomst van onze tewerkstelling in de haven van Antwerpen. We hopen bij minister Crevits wel gehoor te vinden voor onze oproep voor een ambitieus klimaatbeleid voor industrie ter behoud van onze tewerkstelling.

Wij pleiten voor een duidelijk en ambitieus kader waarin investeringen in de industrie gedaan kunnen worden. Het is immers hoog tijd om de democratische ruimte te creëren waar maatschappelijke actoren de kans krijgen om bij te dragen aan dit belangrijke debat. Dit moet nu gebeuren, en niet nadat er een milieuvergunning wordt geleverd die nu reeds de toekomst van de haven in een specifieke richting duwt. Voor de Vlaamse regering lijkt de industriële transitie géén onderwerp van een maatschappelijk debat, is er géén ruimte voor inspraak van burgers en vakbonden. Daarbovenop is deze beslissing in strijd met Europese regelgeving, de bezwaarschriften van burgers en milieuorganisaties. Hun bezwaren worden steevast van de tafel geveegd met de juridische trukendoos.

In bijlage vind je onze correspondentie met minister Zuhal Demir naar aanleiding van haar beslissing.

Persgegevens

  • Antwerpen Schaliegasvrij
  • Ineos Will Fall – Roeland Ghys – 0493982110
  • Grootouders voor het klimaat – Marleen De Vry  – 0484 618333        

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .