DSC05185

Milieubewegingen samen tegen industrie in Groene Delle

Vanmorgen verspreidde de Bond Beter Leefmilieu onderstaand persbericht over het gezamenlijke bezwaar van Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, BOS+ en Vogelbescherming Vlaanderen tegen de geplande industriezone in de Groene Delle.

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, Bos+ en
Vogelbescherming Vlaanderen dienen gezamenlijk een bezwaar in tegen de plannen om de industrie uit te breiden in natuurgebied Groene Delle in Limburg. De milieuorganisaties steunen daarmee de acties van de lokale groep Vrienden van de Groene Delle, die de initiatiefnemer is van het protest tegen de vernietiging van dit stuk waardevolle natuur.


In mei stelde de Vlaamse regering het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zolder-Lummen-Zuid’ voorlopig vast. Hierin wordt 27 hectare natuurgebied omgevormd tot ‘watergebonden industrieterrein’.

Het gebied is beter gekend als de Groene Delle, een brok waardevolle natuur langs het Albertkanaal. Die natuur dreigt te verdwijnen onder beton voor de industrie. Er is nochtans een ruim aanbod aan vrijliggende bedrijventerreinen in de regio. Bovendien gaat het om een nat natuurgebied dat belangrijk is voor de waterhuishouding, zeker in
tijden van droogte. Verder is het industriegebied in strijd met het klimaatplan en het beleidsplan ruimte van de Vlaamse regering.

Om al die redenen dienen Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, BOS+ en Vogelbescherming Vlaanderen gezamenlijk een bezwaar in. Samen vertegenwoordigen ze honderdduizenden leden die belangeloos opkomen voor meer en betere natuur en een gezond leefmilieu voor iedereen. Deze stem moet gehoord worden door de regering.

Niet te compenseren natuurverlies

Meer dan 90 procent van de oppervlakte van de Groene Delle is volgens de biologische waarderingskaart waardevolle tot zeer waardevolle natuur. De zuurminnende eikenbossen zijn meer dan 200 jaar oud. Het Milieueffectenrapport geeft zelf al aan dat een compensatie van deze oude bossen moeilijk haalbaar is. De ouderdom en hiermee samenhangende biodiversiteit maakt dat een echte compensatie pas op zeer lange
termijn realiseerbaar is. Compensatie kan dus misschien wel op papier, maar niet in de realiteit. Het verlies aan biodiversiteit zal groot zijn.

Waterhuishouding verder onder druk

Het ganse gebied is met een afwisseling van vennen, broekbossen en veenbodems een echt waterreservoir. Ontwikkeling van het bedrijventerrein zal onvermijdelijk leiden tot meer verharde oppervlakte, waardoor de hoeveelheid afstromend hemelwater verhoogt en infiltratie vermindert. Dat is in tijden van klimaatverandering en toenemende
droogte onverantwoord.

In strijd met eigen plannen

Het nieuw aan te leggen industriegebied gaat regelrecht in tegen de eigen plannen van de Vlaamse regering. Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet vooral gezocht worden naar het beter benutten van bestaande bedrijvenzones, om zo de schaarse open ruimte te bewaren. Met het Klimaatplan engageert de Vlaamse regering zich dan weer om koolstofvoorraden in de bodem te beschermen, in de eerste plaats in bestaande bossen en wetlands. Ook daar gaat het nieuwe bedrijventerrein volledig tegen in. De Vlaamse milieu- en natuurverenigingen roepen de Vlaamse regering dan ook op om consequent te zijn en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zolder-Lummen Zuid niet goed te keuren, om zo het natuurgebied Groene Delle integraal te behouden.


Dien ook jouw bezwaarschrift in! Elk bezwaarschrift telt om de Groene Delle te redden!

Diende je nog geen Bezwaarschrift Groene Delle – officieel het GRUP Zolder Lummen-Zuid – in bij onze Vlaamse overheid? Doe het dan nu meteen!

Hoe doe je dat? Simpel. Je surft naar de website van de Groene Delle actiegroep. Daar vind je de pagina waarmee je rechtstreeks op het juiste adres bij de Vlaamse overheid je bezwaarschrift indient. De actiegroep geeft je een aantal argumenten waartussen je kan kiezen welke voor jou de belangrijkste zijn. Wil je liever eigen argumenten toevoegen, dat kan ook. Je klikt die argumenten aan of je vult ze in. Zet je gegevens erbij en klik op de knop ‘versturen’. Echt makkelijk dus.

Doe het nu, het is voor jou maar een minuutje van je tijd. Maar hoe meer bezwaarschriften er worden ingediend hoe beter voor De Groene Delle. 

Alvast bedankt ! 
Actiefront De Groene Delle


Maakte je nog geen kennis met het dossier De Groene Delle? Informeer je hier.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .