Ineos-schaliegastanker-AA

Open brief aan mevrouw Zuhal Demir, vice-voorzitter van het EU klimaatnetwerk Regions4

Een lange lijst van internationale en nationale milieuorganisaties richt zich vandaag 15 oktober 2020 met een Open Brief tot vicevoorzitter minister Zuhal Demir van het EU klimaatnetwerk van regionale besturen Regions4. Hieronder eerst de Nederlandse vertaling van de Open Brief, vervolgens de originele versie met indrukwekkende lijst van ondertekenaars.

Per email: kabinet.demir@vlaanderen.be / zuhal.demir@n-va.be / info@regions4.org

Vlaams Minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en Europees vicevoorzitter van het klimaatnetwerk Regions4

Verleen geen omgevingsvergunning aan het klimaatvijandige en met plastic vervuilende Project One van Ineos

Beste Minister van Omgeving en Vicevoorzitter voor Europa van Regions4

We kunnen de klimaatcrisis niet aanpakken als we doorgaan met de uitbreiding van fossiele brandstoffen en de aanleg van infrastructuur ervoor. Project One van Ineos in de Antwerpse haven is nefast voor onze inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken omdat het nieuwe markten creëert voor petrochemische producten die afkomstig zijn van schaliegaswinning. Project One impacteert bovendien de volksgezondheid doordat de omgeving wordt blootgesteld aan schadelijke luchtverontreinigende stoffen. Het leidt daarbovenop tot verlies van biodiversiteit en natuurlijke habitats.

In juni 2020 heeft het netwerk van regionale overheden Regions4, dat zich richt op de thema’s klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling, u tot vicevoorzitter voor Europa verkozen.[i] Tijdens de algemene vergadering van 18 juni 2020 riep u op tot een ambitieuze wereldwijde strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, waarbij u erop wees dat dergelijke wereldwijde uitdagingen samenwerking met andere regio’s vereisen. U wees er tevens op dat juist de regionale overheden wereldwijd een belangrijke rol spelen. U liet zo duidelijk blijken dat u de crisis die voor ons ligt correct inschat. Maar Project One van Ineos zou deze crisis nog verergeren.

Er is groeiend wetenschappelijke bewijs dat aantoont dat zowel fracking, een winningstechniek voor schalieolie en -gas als de productie zelf van kunststoffen ernstige gevolgen heeft voor de volksgezondheid, schade berokkent aan het milieu en een aanzienlijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Zonder een snelle vermindering van de methaanuitstoot – met name door schaliegaswinning – zijn we goed op weg naar een gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging van 2°C of meer, die desastreuze gevolgen zou hebben.

Onderzoek dat in 2019 door de European Geosciences Union is gepubliceerd in het tijdschrift Biogeosciences (volume 16, pagina’s 3033-3046)[ii] toont aan dat de toenemende schaliegasontginning in Noord-Amerika de grootste drijvende kracht is achter de recente toename van de wereldwijde methaanuitstoot en dat ze verantwoordelijk is voor een derde van die stijgende totale uitstoot van alle bronnen. Project One van Ineos zal de impact van schaliegas op de wereldwijde methaanuitstoot nog doen toenemen in een tijd waarin we stappen moeten zetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te elimineren.

Het aanpakken van de methaanuitstoot van de petrochemische en plasticproductie is een cruciale eerste stap in de richting van het verminderen van de totale klimaatimpact van plastic, die naar schatting 56 gigaton kooldioxide-equivalent (CO2e) zal genereren tegen 2050, wat overeenkomt met 10-13% van het wereldwijde koolstofbudget om binnen een 1,5 ° opwarmingsscenario te blijven.[iii]

Helaas combineert het huidige voorgestelde Project One van Ineos voor de haven van Antwerpen, het gebruik van schaliegas uit de VS met de productie van nieuwe plastics. Als dit project ooit van start gaat, zal het voor de EU, en in het bijzonder voor België, een grote stap achteruit zijn om hun energie- en klimaatdoelstellingen te halen en aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te voldoen.

Daarom dringen wij, de ondergetekende organisaties, er bij u op aan om de omgevingsvergunning voor dit klimaatvijandige en plasticvervuilende project te weigeren.

Verwijzend naar het gedetailleerde internationale bezwaarschrift van augustus 2019[iv] motiveren wij ons verzoek als volgt:

– Een beslissing over de ontbossing van een natuurlijk koolstofafvangsysteem in een sterk geïndustrialiseerde omgeving met hoge emittenten, kan pas genomen worden nadat de beslissingen over de MER-procedures van de ethaankraker en de PDH-installatie genomen zijn.

– De aanhoudende structurele vervuiling met plastic pellets in de beschermde Natura 2000-gebieden rond het gebied waar Project One is gepland, moet worden opgelost vooraleer een nieuwe vergunning kan worden overwogen. Rekening houdend met de negatieve effecten van plasticvervuiling is het noodzakelijk om eerst de omvang van het probleem te monitoren en te beoordelen en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze lozingen te verhogen vooraleer nieuwe productie-eenheden kunnen worden toegestaan.

– Aangezien ook beschermde Natura 2000-gebieden in Nederland met grote waarschijnlijkheid zullen worden blootgesteld zowel aan de emissies in lucht en water van Project One als aan de toegenomen pelletlekken als gevolg van het extra ethyleen en propyleen dat door Project One wordt geproduceerd, moet een grensoverschrijdende milieueffectrapportage (MER) worden uitgevoerd.

– Het klimaat- en milieuverwoestende schaliegas uit de VS is essentieel in het door Ineos voorgestelde Project One.[v] Wij benadrukken nogmaals de verplichting om zowel de directe en eventuele indirecte effecten als de secundaire, cumulatieve, grensoverschrijdende, kortetermijn-, middellange- en langetermijneffecten en de permanente en tijdelijke effecten van het project op het klimaat en de het milieu te beoordelen. Bij deze beoordeling moet aandacht worden besteed aan de emissies over de gehele levenscyclus (in de hele toeleveringsketen) en de grensoverschrijdende effecten (met inbegrip van de ernstige gevolgen voor de getroffen gemeenschappen in de VS, in het bijzonder in Pennsylvania, het gebied waar Ineos het schaliegas vandaan haalt).

– Grote projecten voor koolstofafvang hebben tot nu toe geen enkel concreet resultaat opgeleverd[vi]. Vertrouwen op toekomstige CCS biedt geen oplossing voor het probleem van de emissies gedurende de gehele levenscyclus en evenmin voor de onverenigbaarheid van Project One met de EU Richtlijn betreffende kunststoffen voor eenmalig gebruik, die de verplichting inhoudt om de hoeveelheid nieuw geproduceerd plastic te verminderen.

Elke installatie zoals het voorgestelde Ineos project in Port of Antwerp, die afhankelijk is van schaliegas levert een rechtstreekse bijdrage aan de opwarming van de aarde, aan de constante productie van plasticvervuiling en aan betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in de toeleveringsketen. Iedere betrokkenheid hierbij impliceert verantwoordelijkheid volgens de beginselen van voorzorg, preventie en de vervuiler betaalt van de EU.

De Antwerpse Haven wacht al de enorme taak om de transformatie vorm te geven. De investeringsplannen van Ineos zullen iedere inspanning in de richting van dit noodzakelijke en levensbelangrijke proces torpederen. Wij dringen er daarom  bij u op aan om zowel het lopende verzoek tot ontbossing als de vergunning voor de PDH-installatie en de ethaankraker te weigeren.   

Hoogachtend


Flemish Minister for Justice and Enforcement, Environment, Energy and Tourism and European Vice-President of climate network Regions4 Ms Zuhal Demir, Brussels 

Open letter

15 October 2020 

Reject environmental permit for climate hostile and plastic polluting Project One of Ineos

Dear Environment Minister and Vice-President Zuhal Demir,

We cannot address the climate crisis if we continue the expansion of fossil fuels and the buildout of its infrastructure. The Project One of Ineos, proposed for the port of Antwerp, would be detrimental to our efforts to tackle the climate crisis by creating new markets for petrochemicals derived from fracking, but also contribute to localized public health impacts from harmful air pollutants, and the loss of biodiversity and natural habitats.

In June 2020, members of Regions4, a network of regional governments that focuses on the themes of climate change, biodiversity and sustainable development elected you Vice-President for Europe.[i] At the general assembly meeting on 18 June 2020, you called for an ambitious global fight against climate change and biodiversity loss, highlighting that global challenges require cooperation with other regions and pointing out to the fact that regional governments worldwide play an important role, clearly articulating your understanding of the crisis ahead of us that would be made worse by Ineos’s Project One.

The growing scientific evidence shows that fracking, an extraction technique for shale oil and gas, as well as the production of plastics leads to severe public health impacts, environmental damages and contributes significantly to global warming. Without a rapid reduction in methane emissions – from fracking operations in particular – we are on track to exceed a 2°C increase in average global temperatures and beyond, with devastating consequences.

Research published in 2019 by the European Geosciences Union in the journal Biogeosciences (volume 16, pages 3033–3046)[ii] demonstrates that shale gas development in North America is the single largest driver for the recent increase in global methane emissions, accounting for one-third of the increase in global emissions from all sources. Ineos’s Project One will expand this driver of global emissions at a time when we need to take steps to reduce and eliminate greenhouse gas emissions. 

Addressing methane emissions from petrochemical and plastic production is a critical first step toward reducing the overall climate impact from plastics, which is estimated to generate 56 gigatons of carbon-dioxide equivalent (CO2e) emissions by 2050, corresponding to 10-13% of the global carbon budget to stay within a 1.5 ° warming scenario.[iii]

Unfortunately, the current proposed Project One of Ineos for the port of Antwerp, combines both reliance on US fracked shale gas and the production of virgin plastics. If this project ever starts operating, it will take the EU, and particularly Belgium, a big step away from having a chance to meet its energy and climate targets and reach the goal of the Paris Agreement.

 That’s why we, the undersigned organizations, urge you to reject the environmental permit for this climate hostile and plastic polluting project.

 Referring to the detailed international objection from August 2019[iv] we justify our request as follows:

·         A decision over the deforestation of a natural carbon capture system in a highly industrialized zone, surrounded by high emitters, can therefore only be made after the decisions on the EIA procedures of the ethane cracker and the PDH unit have been made.

·         Ongoing structural plastic pellet pollution in the protected Natura 2000 sites surrounding the area where Project One is planned must be solved before any new permit can be considered. Bearing in mind the negative effects observed by plastic pollution, it is necessary to monitor and assess the scale of the problem first and to increase the responsibility and accountability of these spills before new production units can be permitted.

·         Since protected Natura 2000 sites in the Netherlands are likely to also be affected by the emissions to air and water of Project One, as well as by the increased pellet leaks derived from the extra supply of ethylene and propylene produced by Project One, a transboundary Environmental Impact Assessment must be conducted.

·         Climate and environmentally destructive fracked US gas is critical to Ineos’s proposed Project One.[v] We emphasize once again the obligation to assess the direct and any indirect effects, the secondary, cumulative, transboundary, short-term, medium-term and long-term, permanent and temporary, effects of the project on climate and the environment. This assessment must pay attention to the full lifecycle emissions (all along the supply chain) and the transboundary effects (including the dire impacts on the affected communities in the USA, in particular Pennsylvania, the area from where Ineos gets the fracked gas).

·         Major Carbon Capture Storage projects have so far failed to deliver any kind of concrete results[vi]. Reliance on future CCS will not solve the full lifecycle emissions problem and incompatibility of Project One with the Single Use Plastics directive and – resulting from it – the obligation to reduce virgin plastic production.

Every facility, like the proposed expanded Port of Antwerp Ineos one, that relies on fracked gas is a direct contribution to a dramatic increase in global warming, a constant production of plastic pollution and an involvement in human rights abuses along the supply chain. Everyone involved must be held responsible according to the precautionary, preventive and polluter pays principles of the European Union.

The Port of Antwerp has already a massive transformational task to achieve. The investment plans of Ineos will torpedo every effort towards this necessary and existential process. We urge you therefore to object the current deforestation request as well as the PDH plant and ethane cracker.

Sincerely

De ondertekenaars en hun organisaties:

Andy Gheorghiu, Policy Advisor and Campaigner, Food & Water Action Europe, email: agheorghiu@fweurope.org
Garret Patrick KellyPrincipalSEE Change Net Foundation
Von HernandezGlobal CoordinatorBreak Free From Plastic (BFFP)
Delphine Lévi AlvarèsRethink Plastic alliance Coordinator Rethink Plastic alliance
Antoinette Vermilye
co-Founder, Gallifrey Foundation
Eilidh Robb, COP26 Coordinator at UK Youth Climate Coalition (UKYCC)
Sarah MoyesPlastic and Circular Economy CampaignerFriends of the Earth Scotland 
Yvette Arellano Senior Staff, Policy Research Texas Environmental Justice Advocacy Services
Debbie New, Creative Director, Climate Finance Action  
Sabine FrankExecutive DirectorCarbon Market Watch 
Kate Ruddock, Friends of the Earth Ireland 
Jennie Dixon
Campaigner

Frack Free East Yorkshire 
Annelies Schorpion Programme Coordinator Resource JusticeFriends of the Earth Europe
Hilde Lindner-Hausner
Abgefrackt Weidener Becken gegen Fracking
www.abgefrackt.de
Lyndsey O’ConnellCampaign Lead ‘Sick Of Plastic Ireland’Email: sickofplasticireland@gmail.com.
Muriel PapinDéléguée GénéraleNo Plastic In My Sea (France)
Mary Gutierrez, Director, Earth Action, Inc. 
Antwerpen Schaliegasvrij, citizens collective
Annick Vanisterbecq, Co-founder
https://www.schaliegasvrij.be/
schaliegasvrij@antwerpen.be
INEOS WILL FALL campaign
ineoswillfall@gmail.com
Katrin Van den Troos, Climaxi
Hugo Van Dienderen, co-president Grootouders voor het Klimaat ( Grandparents for Climate)Belgium
Helen Mitchem, Frack Free Nottinghamshire
email: frackfreenotts@gmail.com
John Higgins, Coordinator,Fracking Free Clare 
Adrian Palmer, spokesperson for Frack Free York and Villages
Elena Rastei, Zero Waste Romania
Adela Pickles, Frack Free Ryedalefrackfreeryedale@gmail.com
João Costa – Academia Cidadã / Citizenship Academy from Portugal
Jim Emberger, Spokesperson, New Brunswick Anti-Shale Gas Alliance, Canadashaleinfo.nb@gmail.com  
Brook Lenker, Executive Director,  FracTracker Alliance 
Elizabeth O’Nan, Director, Protect All Children’s Environment
Woodrow W. Clark II, MA3 PhDQualitative Economist, Managing DirectorClark Strategic Partners
Tammy Murphy, LL.M., Medical Advocacy Director, Physicians for Social Responsibility Pennsylvania, USA
Mariel Nanasi,New Energy Economy,New Mexico, USA
Quanah Brightman, Spokesperson, United Native Americans
Ewa Sufin-Jacquemart, President of the Executive sBoard, Fundacja Strefa Zieleni, Poland
Karen FeridunFounderBerks Gas Truth
Karen FeridunCo-founderBetter Path Coalition
Joslin Faith Kehdy

FounderRecycle Lebanon
Ana RochaExecutive DirectorNipe Fagio Tanzania
Sharon Furlong, Spokesperson Bucks Environmental ActionBucks County, Pennsylvania 
Arianne Elinich, DirectorBucks County Concerned Citizens Against the Pipelines   
JEAN’NE BLACKWELL                DIRECTORSLO CLEAN WATER SAN LUIS OBISPO, CA.UNITED STATES   
Tracey ReadCEO/FounderPlastic Free Seas, Hong Kong 
György SzabóZero Waste Program ManagerHumusz Szövetség, Hungary
Michael DoshiDirector of PartnershipsAlgalita Marine Research and Education
Vamsi Sankar KapilavaiSenior ResearcherCitizen Consumer and Civic Action Group
Norman PhilipFriends of the Earth Falkirk 
Wilfred DcostaIndian Social Action Forum – INSAFIndia
Green Liberty, Latvia
Rob BuurmanDirectorRecycling Netwerk Benelux
Nuša UrbančičCampaigns DirectorChanging Markets Foundation
Enzo Favoino
Researcher,
Scuola Agraria del Parco di Monza,
Scientific Coordinator,
Zero Waste Europe 
Mindy O’BrienCoordinatorVoice of Irish Concern for the Environment
Extinction Rebellion Antwerp,xr_antwerp@protonmail.com
Susana FonsecaMember of the BoardZERO – Association for the Sustainability of the Earth System
Lorraine Inglis
Weald Action Group
Catherine Harrington
Frack Off London
Ellie Wyatt
Frack Free Sussex
Susan GoughFrack Free Ryedale Frack Free Kirby Misperton
Jill Sutcliffe, DrChair Keep Kirdford and Wisborough Green, KKWG
Aleksandra WieczorekChairwoman of the boardPolish Zero Waste Association(Polskie Stowarzyszenie Zero Waste)
Natalie Fee
Founder of
City to Sea 
Al Williams (Earth First! UK) – al.williamz@gmail.com
Merili VaresExecutive DirectorLet’s Do It Foundation
Geoffrey GardnerUpper Valley Affinity GroupVermont, U.S.
Sarah StewartPresidentAnimals Are Sentient Beings, Inc.Massachusetts, MA
Jack O’Sullivan
Founder and Member of Board of Management
Zero Waste Alliance Ireland (ZWAI)
County Westmeath,
Ireland
Henriette SchneiderDeutsche Umwelthilfe
Nikki ReischDirector, Climate & Energy ProgramCenter for International Environmental Law

Voetnoten:

[i] , [ii] , [iii] , [iv] , [iv 2] , [v 1] , [v 2] , [vi 1] , [vi 2] , [vi 3]

Bekijk ook deze blog over Ineos en over fracking in Pennsylvania.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .