IMG_4814 AA Yves

Petitie – #ParkveldBlijftNatuurlijk

Parkveld Heverlee moet groen blijven – Teken de petitie


Parkveld is een mooi openruimtegebied van 34 ha ten zuiden van Leuven naast het militair domein en de Geldenaaksebaan. In het midden ligt een holle weg die eeuwenlang het pad was waarlangs mensen van het park en de Parkabdij naar hun velden wandelden. Het grootste deel van Parkveld is nog altijd landbouwgebied – met heel vruchtbare lössbodem – en het mooiste stukje, een oud bos met daartussen een jong berkenbos, is bouwgrond. Het landbouwgedeelte is eigendom van het OCMW en van streekontwikkelaar Interleuven. Het bos is van een vastgoedontwikkelaar. Die droomt van een mooie villawijk op het Parkveld. Ook het industriegebied Haasrode droomt van uitbreiding. Parkveld zou daarmee inkrimpen tot een smalle groene corridor. Dat zien de buurtbewoners én de actievoerders absoluut niet zitten.

Al in 2014 lieten ze van zich horen. In 2017 dreigde opnieuw bebouwing. Climaxi organiseerde toen samen met de buurt een Fiesta Partigiani van verscheidene dagen. Natuurpunt gaf rondleidingen in de waardevolle vegetatie die je er aantreft: een deel ‘pioniersvegetatie’, die door maaibeheer in stand wordt gehouden, maar iets verder ook rapunselklokje, gevlekte aronskelk, ganzenvoet en bijvoet. Invasieve exoten zijn er echter ook, o.a. schijncipres, robinia en Japanse duizendknoop. Die soorten moeten eruit, maar zulk een doorgedreven beheer veronderstelt dat het Parkveld behouden kan blijven. En daar wringt in 2020 opnieuw het schoentje.

Parkveld is intussen een onmisbare schakel geworden die verschillende groene zones rondom Leuven verbindt. Bovendien is het één van de weinige overgebleven open ruimtegebieden in het waterwingebied ten zuiden van Leuven. Parkveld is daarnaast ideaal gelegen voor korte keten landbouw. Al enkele jaren hebben stadsbewoners er hun ‘samentuin’ De Gulle Akker van Parkveld om het belang van deze landbouwgrond voor de stad aan te tonen.

Naast ecologische redenen zijn er ook sociale redenen in overvloed om Parkveld open en groen te houden, en dat niet alleen in periodes van lockdown. Het is aangenaam vertoeven op Parkveld, wandelaars passeren, kinderen bouwen kampen en hebben er een fietsparcours, mensen ontmoeten elkaar, genieten van een boek in de buitenlucht … en de bomen groeien.

De actievoerders 2020 vragen aan het stadsbestuur van Leuven dat de vroegere plannen voor een bedrijventerrein voor eens en altijd de prullenbak in gaan, dat de vruchtbare landbouwgrond bewaard blijft en het waterwingebied veilig blijft. 

“Ook voor het bos, dat bouwgrond is volgens de oude gewestplannen van 1977, vragen we bij hoogdringendheid aan het bestuur van Leuven, Vlaams-Brabant, Vlaanderen en België om alle mogelijke pistes uit te spitten om dit niet te laten kappen voor bebouwing. We vragen aan het bestuur van Leuven om de mogelijkheid van een grondenruil of overkoop grondig te onderzoeken, aangevuld met de mogelijkheden van het bosuitbreidingsplan van Vlaanderen.  Aan Vlaanderen vragen we werk te maken van de bouwshift, zodat deze vreemd gelegen bouwgrond (zie rode spie langs beschermde holle weg) open ruimte kan blijven.”

Verschillende actiecomités voerden de laatste jaren al actie voor het behoud van Parkveld. Al tweemaal verzamelden ze voldoende handtekeningen om Parkveld op de agenda van de Leuvense gemeenteraad te zetten. Ze organiseerden ook evenementen om het grote publiek Parkveld te laten ontdekken.

Met de huidige petitie, die zich niet beperkt tot Leuvenaars, willen de actievoerders alle beleidsniveaus nogmaals duidelijk maken hoeveel burgers het belangrijk vinden dat Parkveld niet ten prooi valt aan betonnering.


ROB ging in het weekeinde langs bij de actievoerders en spraken met actievoerder Patrick Weckhuyzen van Partigiani Parkveld. Bekijk hier hun reportage.


Teken hier de petitie voor het behoud van het landbouw-, natuur- en drinkwaterwingebied Parkveld te Heverlee.


Lees ook: Actiegroep voert strijd tegen bebouwing Parkveld op met nieuwe petitie en protestactie in het Nieuwsblad.

Steunende organisaties            

Partigiani Parkveld
Parkveld blijft … natuurlijk te Heverlee
Samentuin De Gulle Akker
Climaxi Leuven
Climaxi vzw
Fiesta Partigiani
Ecocultuurcentrum Parkveld
Masereelfonds regio Leuven
Natuurpunt Leuven
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw
Hart boven Hard Leuven
Leuvense BewonersPartiagiani (LBP): partijpolitiek neutraal

Grootouders voor het klimaat


Gunstig advies van de MAR van de stad Leuven

Op 18 januari 2021 leverde de Leuvense MAR een hoopvol advies af, volledig in lijn met de analyse van de actievoerders.

De belangrijkste passages uit dat advies:

Advies van de Milieuadviesraad Leuven over de nabije ontwíkkelingen op en rond Parkveld te Heverlee in het kader van een zorgzame, milieu-vriendelijke en welvarende stad

Leuven klimaatneutraal en biodivers
De milieuadviesraad schaart zich volledig achter het engagement van de stad om klimaatneutraal te worden en hoopt dit engagement consequent terug te vinden in alle beleidsdomeinen en beleidsbeslissingen, ook die over Parkveld.
Stadsnabije landbouw, verkoelende zones, wateropvang, waterinfiltratie,
waterveiligheid, waterzekerheid, blauwgroene valleien zoals de Molenbeekvallei, biodiversiteit kansen geven door voldoende groene netwerken, rustplaatsen en ecostrades zijn de gekende essentiële bouwstenen om dit te realiseren. Wij streven naar een woonklimaat waarin de bewoners zich goed voelen.

Hiervoor is het noodzakelijk dat er voldoende open ruimte en natuur in de buurt voorhanden is. Ook bossen nabij de stad voor rustige passieve recreatie, speelmogelijkheden, ontmoetingsplekken in open lucht, wandel- en fietsmogelijkheden maken deel uit van een gezond woonklimaat.
ln dit alles is Parkveld een toonbeeld, als bos- en landbouwgebied nabij de stad. Parkveld heeft bovendien historische waarde als landbouwgebied horende bij de abdij van Park. Het verzet tegen de verschillende bouwplannen is levendiger en krachtiger dan ooit: van actiekamp tot burgerinitiatief, van beroepsprocedures tot petitie, van samentuin tot wandelroute.

Adviezen van de Milieuadviesraad Leuven
De verwachtingen van de MAR zijn helder:’Zorg voor een klimaatbestendige stad waar het aangenaam vertoeven is met aandacht voor de biodiversiteit door voldoende aaneengesloten groen en waar het veilig is wat lucht, water, voedsel, verplaatsing en wonen betreft’.

 1. Daarom adviseren we om een hedendaags plan voor Parkveld te ontwikkelen en niet vast te houden aan de elementen uit het reeds lang vernietigde RUP Parkveld. We adviseren om een nieuw plan uit werken waarmee de biodiversiteit en de ecologische waarde van Parkveld gewaarborgd wordt en dat ruimte biedt aan stadslandbouw, drinkwaterwinning en recreatie. lndien nodig moet hiervoor een herziening van het tweede ruimtelijk structuurplan uitgevoerd worden.
 2. We adviseren om hiervoor in overleg te gaan met belangengroepen zoals grondeigenaars, pachters, landbouwers, projectontwikkelaars, provinciebestuur, het Vlaams Gewest en een klimaatvriendelijk plan te ontwikkelen met inspraak van de Leuvense bevolking.
 3. We adviseren om in dit nieuwe actuele plan rekening te houden met de vele uitdagingen waar onze stad voor staat:
  3.1. De verkeersdruk te verlagen op en rond de Geldenaaksebaan;
  3.2. Voor alle Leuvenaars de drinkwatervoorziening te waarborgen en dit drinkwaterwingebied Parkveld alsook alle andere in het Leuvense gelegen drinkwaterwingebieden met de nodige maatregelen te beschermen;
  3.3. De toegang tot kwaliteitsvolle landbouwgrond en rechtszekerheid voor de landbouwers te garanderen die de landbouwgronden van Parkveld bewerken of gaan bewerken;
  3.4. De natuurlijke stapsteenfunctie van Parkveld voor fauna en flora als groene doorgang tussen Heverleebos en de Abdij van het Park te behouden om zo een kans te geven aan toenemende biodiversiteit in deze en de omríngende regio’s;
  3.5. Robuust groen in en rond de stad te bewaren en zelfs bij te creëren, als verkoelende elementen in een opwarmende en steeds meer versteende stad;
  3.6. Het historische erfgoed van dit prachtige plateau Parkveld dat aansluit op vele waardevolle oude domeínen naar waarde te schatten;
  3.7. Parkveld en andere open ruimtes deel te maken van deze beloftevolle stad en te schenken aan ons en onze volgende generaties.
  Meer specifiek voor het gedeelte van Parkveld dat volgens het gewestplan van 1977 woongebied is:
 4. We adviseren om het tracé van de ontsluitingsweg voor de verkaveling niet goed te keuren zodat de mogelijkheid ontstaat om een nieuw plan voor Parkveld te ontwikkelen.
 5. We adviseren bij hoogdringendheíd aan het bestuur van Leuven om alle mogelijke pistes uit te spitten om bebouwing te vermijden.

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .