IMG-20240203-WA0000 AA

Politiekers, heb moed omdat het moet voor onze kleinkinderen!

Als bezorgde grootouders willen we onze stem laten horen in het actuele “boerendebat”.

We dromen dat onze kleinkinderen zouden kunnen leven in een wereld waar ze niet alleen toegang hebben tot voldoende gezond voedsel maar waar ze ook kunnen genieten van een platteland waar er een warm contact is met boeren en tuinders en waar ze de natuur en het platteland nog volop kunnen beleven. Ook willen we dat ze zich geen zorgen moeten maken over de kwaliteit van de wereld die zij op hun beurt aan hun kleinkinderen willen achterlaten.

Om deze droom waar te maken roepen we alle beleidsmakers op om een coherente landbouwpolitiek uit te werken. Die moet een passend antwoord bieden op de verschillende uitdagingen waarmee de landbouw wordt geconfronteerd: de klimaatverandering, de afname van biodiversiteit, de problemen met de waterhuishouding, de degradatie van het milieu en de verschraling van de natuur en de bodem. Binnen dat kader moet het beleid een duurzame landbouwproductie vooropstellen en niet meegolven op wat een ‘optimale’ op export gerichte landbouw heet.

Het huidige landbouwbeleid en de praktijk zijn voornamelijk gebaseerd op economische wetmatigheden. Ze dienen vooral de belangen van de agro-industrie, voor wie de boer geen partner maar een verdienmodel is. De agro-industrie heeft enkel oog voor productieverhoging en dat via nieuwe technologie, schaalvergroting, veevoeders uit verre landen (vaak genetisch gemanipuleerde GGO’s ), meststoffen, veredelde zaden geproduceerd door een beperkt aantal bedrijven enz. Die import heeft niet alleen een negatieve invloed op het milieu maar ook op onze onafhankelijkheid. De veeteelt is afhankelijk van soja die geproduceerd wordt in Latijns Amerika en in de VS, waar massale sojateelt ontbossing en droogte met zich meebrengt. Ook mogen we niet vergeten dat de productie van kunstmest veel energie vraagt, energie waarmee we in de toekomst zeer zorgvuldig moeten omspringen.

We zijn ervan overtuigd dat er een beleid moet komen dat meer perspectieven biedt aan boeren die produceren met aandacht voor het milieu, het dierenwelzijn, het contact met de burger en die voldoening halen uit hun arbeid. Verschillende wetenschappelijke studies, zoals die van Meino Smit en Jan Douwe van der Ploeg van de Universiteit van Wageningen tonen aan dat een emissiearme bedrijfsvoering gebaseerd op de principes van de agro-ecologie zeker leefbaar is en voldoende kwaliteitsvol voedsel lokaal kan produceren zodanig dat onze voedselzekerheid niet in het gedrang komt.

Een toekomstgerichte overheid moet het algemeen belang vooropstellen en de landbouw sociaal-economisch in de juiste richting sturen. We willen een overheid die de juiste maatregelen neemt en b.v. een correcte prijs durft vastleggen, die rekening houdt met de milieu- en maatschappelijke kosten van producten en die het principe “de vervuiler betaalt” hanteert.

Vanuit de vaststelling dat 90 % van de landbouwers daadwerkelijk wil bijdragen aan een duurzaam landbouwsysteem moet de overheid onderhandelingsruimte creëren waar ze samen met de landbouwers goede afspraken kan maken over hun maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden, hun plichten en hun kansen om een leefbaar bedrijf uit te bouwen. In die onderhandelingsruimte moet rekening gehouden worden met de belangen en de eisen van alle boeren, ook zij die opteren voor een emissiearme bedrijfsvoering.

Geef prioritair toekomst aan boeren en hun opvolgers die zorgen voor gezond voedsel en een leefbaar platteland voor onze kleinkinderen!

Meer informatie over onze visie kan je vinden via de volgende link .

Deze opinie is van de hand van de GvK-landbouwwerkgroep Vlaams-Brabant.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .