zevenhuizen-nat

Rechter geeft burgers gelijk en vernietigt verkaveling Zevenhuizen

Al meer dan 10 jaar voeren Lintse burgers strijd met hun eigen bestuur. Of zit het verzet bij het gemeentebestuur? Het gemis van vertrouwen in eigen burgers, gebrek aan transparantie en herhaalde verwerpingen van aangebrachte ideeën en alternatieve voorstellen maakten de kloof tussen het gemeentebestuur en de Lintse burgers steeds groter. Uiteindelijk kwam het tot een rechtszaak tegen de verkaveling aan de Zevenhuizenstraat, in dit overstromingsgebied. De rechter geeft de burgers nu gelijk. 

De uitspraak van de rechter is het gevolg van burgerprotest dat steeds heviger werd.
In februari 2021 werden 1.792 bezwaren tegen de verkaveling aan de Zevenhuizenstraat ingediend omwille van onnodig, de onwettelijkheid (want in tegenspraak met de Europese wetgeving), het overstromingsrisico, het belang van open ruimte en natuur, de klimaatdoelstellingen, de nood aan waterbuffering, het beperken van milieuvervuiling en mobiliteitsproblemen.
In mei 2021 hingen de inwoners van Lint massaal affiches aan hun raam om aan de politici hun ongenoegen over de geplande verkaveling duidelijk te maken.

Ondanks dit hevige protest besliste de gemeenteraad op 25 mei 2021 om de aanleg van straten toch goed te keuren en enkele dagen later keurde het schepencollege de voorgestelde verkaveling Zevenhuizen ook goed.

De burgers waren uiteraard zeer teleurgesteld maar gaven de strijd niet op. Ze verenigden zich in een nieuwe organisatie, nl. vzw Zevenhuizen en kregen de steun van vele Lintenaars, sympathisanten van omliggende dorpen en de Grootouders voor het Klimaat.
Samen met buurtbewoners legde vzw Zevenhuizen verzoekschriften neer bij de provincie, de raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Omdat een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet opschortend werkt, organiseerden vzw Zevenhuizen en de Grootouders voor het Klimaat op 15 augustus een dag van Moeder Natuur naar aanleiding  van  het einde van de schoontijd. Ze verstuurden daarbij ook een oproep met de vraag aan alle partijen in vergunningsgeschillen rond natuur, om ook de beslissing in beroep af te wachten en om natuur niet voorbarig te verwijderen.

Tevergeefs voor Zevenhuizen, want tijdens de lopende procedure liet de gemeente toe dat het Zevenhuizengebied in september gedurende drie dagen werd vernietigd, ondanks de aanwezige beschermde planten, uitzonderlijke diersoorten en het hele berkenbos. Het hele brongebied met rietveld en trage wegen werd omgeploegd. Dit bleek helemaal onterecht, want op 22 september 2022 schorste de rechter de toelating voor de werken.

De gemeente en de projectontwikkelaars kregen 30 dagen de tijd om aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen te laten weten of ze de procedure ten gronde wensten verder te zetten. Er volgde een wekenlang zwijgen – lees passieve stopzetting. En dus kon de rechter niet anders dan op 9 januari 2023 de burgers gelijk te geven en deze verkavelingsvergunning nietig te verklaren.

Maar reeds op 12 januari startte Antea Group in opdracht van de projectontwikkelaar al met het plaatsen van peilbuizen voor water metingen in het gebied. De peilbuizen zijn hoog en werden louter aan de zijkant van het gebied geplaatst omdat de projectontwikkelaars naar verluidt tijdens de procedure landbouw, vnl maïsteelt en dus ook bemesting willen toelaten op het gebied.

VZW Zevenhuizen is beducht voor de opstart van een nieuwe procedure en verdere natuurvernietiging en roept de gemeente op dit gebied nu eindelijk te signaleren als overstromingsgebied en dit megalomane verkavelingsplan voorgoed op te bergen, ten voordele van open ruimte en natte natuur voor de Lintenaren en omliggende gemeenten. 

Zevenhuizen vzw is door de Koning Boudewijnstichting erkend als goed doel en wordt gewaardeerd voor haar bijdrage aan een betere, meer duurzame wereld en voor het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  Zij wil zich blijven inzetten voor meer inspraak, broodnodige natuur en open ruimte, mooie dorpszichten, de stem van de minderheid  in elke belangrijke beslissing en samen waardevolle dingen doen om de levenskwaliteit van de Lintse gemeenschap te verbeteren.

Meer info: www.verkavelingzevenhuizen.be
                    www.zevenhuizen.org

2 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .