affiche dec 2020 Kaulille AA

Steun actie GvK Limburg tegen kap Kauliller bos

De Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion en Greenpeace sluiten zich aan bij het protest van actiecomité Plan PRBeter in Kaulille tegen de opoffering van grote percelen bos – maar liefst 136 ha – voor een zandwinning. Liesbet Croughs van de Grootouders voor het Klimaat legt uit: “In deze tijd op zo’n grote schaal bomen kappen vinden we onverantwoord, elke boom telt.” Komt daarbij dat het gewonnen zand gewoon per vrachtwagen over de lokale wegen in Kaulille zou worden afgevoerd. Dat is verre van veilig voor de inwoners van Kaulille. Reken daar de luchtvervuiling bij door dit zware verkeer.

Op dit moment loopt het openbaar onderzoek over het project. Al meer dan 930 mensen hebben inmiddels online bezwaar ingediend tegen de plannen.

Wil u mee bezwaar indienen, dan kan dit via deze link. U vindt er ook argumenten met toelichting. Hier alvast een korte probleemschets.

“De ontginning van het zand zou 30 jaar duren. Geert Gabriëls van het actiecomité Plan PRBeter: “De gemeente Bocholt wil in Kaulille 136 ha bos rooien om zand te ontginnen, voornamelijk op de voormalige PRB-site. Dat zand zal met vrachtwagens afgevoerd worden, dat zal gaan om 200 vrachtwagens per dag in het centrum van Kaulille. We hebben nu al veel vrachtverkeer door de uitbreiding van de brouwerij. De meeste burgemeesters willen net het zwaar verkeer uit hun dorpskernen weren, hier in Bocholt wil men het tegenovergestelde doen.” (vrt.nws, 6 jan. 2021)

Het zandontginningsplan is niet nieuw, maar werd eerder opgegeven. Nu is het plan toch weer bovengehaald en als RUP ingediend bij de gemeente als ‘Zandcluster Kaulille’. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 17 januari. Tot zo lang hebt u tijd voor uw bezwaar.


Wil u meer weten over de voorgeschiedenis van het dossier? Hier een korte schets.

Ruimtelijk uitvoeringsplan “Zandcluster Kaulille” – synopsis

 • Historiek
  Dossier op Vlaams niveau opgestart in het voorjaar van 2014, samen met het dossier “Donderslag” in Meeuwen-Gruitrode (nu Oudsbergen).
  Het betreft de winning van laagwaardig bouwzand, hoewel bevoorrading op niveau Vlaanderen geen strategisch probleem is (import, eigen winning via rivierverbredingsprojecten etc.).
  Dossier Kaulille (Bocholt) is gepromoot vanuit grondeigenaars (lokale zandwinner enerzijds, projectontwikkelaar anderzijds), het dossier Donderslag door de gemeente zelf.
 • Dossier Donderslag is in 2019 al gestopt als mogelijk Vlaams RUP, met eventueel alternatieve piste als “Complex project”. In oktober 2020 heeft de burgemeester van Oudsbergen Ceyssens (voorheen als burgemeester van Meeuwen-Gruitrode voorstander van de ontzanding/ontbossing) aangekondigd dat de gemeente het plan niet langer steunt; dit onder uitdrukkelijke verwijzing naar de “onbetrouwbare zandontginners”.
  Het dossier Kaulille (Bocholt) is in 2016 op de publieke agenda gekomen ten tijde van plan-MER-opmaak. In september 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft de gemeente Bocholt samen met beide grondspeculanten in Brussel te horen gekregen dat Vlaanderen geen RUP zal opmaken. Daarop is in het grootste geheim een “delegatie van de planbevoegheid” naar de gemeente voorbereid. Dit kwam begin 2019 aan het licht dankzij parlementair werk van Johan Danen (Groen). Voor zover bekend heeft alleen een ander illuster Vlaams hoofdpijndossier (Uplace in Machelen) dezelfde bizarre weg afgelegd.
  De gemeenteraad van Bocholt heeft op 12 november het ontwerp van RUP voorlopig vastgesteld, waardoor het openbaar onderzoek over het RUP nu loopt van 19 november tot en met 17 januari 2021 .
 • Inhoudelijke krachtlijnen: bos
  Het totale plangebied beslaat ca. 300 ha. Van de vier deelgebieden uit het plan zijn er drie relevant (een vierde deelgebied (IV) bestaat uit de juridische verankering van de bestaande toestand, nl. landbouwgebied op de grens van Kaulille en Bocholt waar alleen de landbouwbestemming gehandhaafd worden, zonder de allang achterhaalde opdruk “ontginningsgebied”.
  Het deelgebied I, “Achterste Hostie”, op de grens met Pelt, betreft de beoogde uitbreiding van een bestaande ontginningsplas waar al ruim 20 jaar geen activiteit meer is. Door de beoogde uitbreiding van de zandontginning (zo’n 60 ha) is ruim 40 hectare oud naaldbos, overgaand in gemengd bos, acuut bedreigd. Dit bos is momenteel als natuurgebied beschermd via het gewestplan, en gelegen in Vogelrichtlijngebied. Deze bossen zijn vrij toegankelijk, onderdeel van wandel-, MTB- en ruiterroutes, en druk gebruikt.
 • Het plan (RUP) wil deze bestemming als Natuurgebied bijgevolg veranderen in ontginningsgebied met nabestemming natuur.
  De deelgebieden II (“Groote Heide”) en III (“Raekerheide”) vormen samen de voormalige munitiefabriek van PRB (voorheen Cooppal) en zijn zo’n 200 ha groot. Deze terreinen zijn na het faillissement begin jaren ’90 gekocht door een grote investeerder, en ondergebracht in de NV Kaulindus.
  Deze terreinen zijn momenteel “industriegebied” volgens het gewestplan, en grotendeels bebost met oud waardevol loofbos (vooral eiken-berkenbos, deels ook elzenbroekbos). Het plan (RUP) wil met de zandwinning een andere bestemming geven aan de terreinen (KMO-zone, recreatiegebied en natuurgebied), maar vooral ook de vervuilde terreinen saneren. De zandwinning maakt het voor de eigenaar-projectontwikkelaar mogelijk om de kosten voor de sanering af te wentelen op de zandwinning, en er per saldo nog geld aan over te houden.
  Het hele gebied is al ruim 100 jaar afgesloten door een hoge omheining. Een grondig terreinonderzoek uitgevoerd in het kader van de plan-MER bevestigt dat de faunistische (wielewaal, wespendief, …) en floristische waarde van het gebied zeer hoog is.
  In de huidige ontginningsplannen, die al zijn ingeperkt ten opzichte van 2016, is nog steeds 60 tot 80 ha zonevreemd waardevol loofbos acuut bedreigd

Eén antwoord

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .