2 DSC04064 BDW Ratcliffe AABB

Stop Ineos blabla. Investeer in industriële transitie!

Op 20 juli gaf de Raad voor Vergunningenbetwistingen de Vlaamse Regering een ferme veeg uit de pan omdat ze ‘routinematig en achteloos’ had besloten dat Ineos Project One geen significante milieueffecten door extra stikstofdepositie zou veroorzaken. Niet over de grens en niet bij ons. Natuurlijk had Ineos in zijn vergunningsdossier voorzichtig toegegeven dat er een streepje stikstofdepositie zou zijn, maar de toename zou verwaarloosbaar klein zijn, te klein om ze in rekening te brengen. De framing van Ineos Project One als state of the art paradepaard ging er bij de Vlaamse Regering hoe dan ook in als zoete koek.  

Sterker. Het vergunningsdossier liet verstaan dat mocht Ratcliffe erin slagen alle concurrentie inclusief hun uitstoot in de haven op te doeken, gamechanger Ineos hiermee een beduidende CO2-reductie zou kunnen realiseren. Dat Sir Jim inmiddels de geplande CO2-afvang en stockage in onderzeese boorputten had geschrapt, veranderde die framing blijkbaar niet. Laat dus de vergunningen maar komen en ook die riante waarborg van een half miljard euro belastinggeld voor het geval het prestigeproject onverhoopt toch zou struikelen. Dat was de boodschap. Op 27 maart 2023 kreeg CEO Jim Ratcliffe in de Antwerpse Stadsschouwburg een passende ontvangst door VOKA en het verzamelde crème de la crème van Port of Antwerp én het Antwerps stadsbestuur. Vergunning én waarborg lagen klaar! Dé investering in de toekomst leek een feit, de bezwaren ertegen een formaliteit. Op het plein buiten kreeg Ratcliffes alter ego intussen de greenwashing ‘Con of the Year Award’. Sir Jim vroeg zich bij die gelegenheid luidop af of die demonstranten daarbuiten dan ‘in grotten wilden wonen’, wellicht zijn framing van kritische burgers en wetenschappers en van ieder die hem een strobreed in de weg legt.

Maar helaas voor Sir Jim diende niet alleen de provincie Noord-Holland maar ook de provincie Zeeland bezwaar in tegen de te verwachten stikstofdepositie. Ook wacht hem nog de uitspraak ten gronde, d.w.z. die over de impact van het volledige – helaas volledig fossiele – Ineos-project. Over het gebruik van ethaan, afkomstig van fracking, als grondstof bijvoorbeeld. Die frackingtechniek veroorzaakt niet alleen aardbevingen en dode rivieren, bij de opslag en het vervoer komen ook nog eens gigantische hoeveelheden methaan vrij. Van die methaanuitstoot moeten we wereldwijd zeer dringend af. Methaan is immers een 30 tot 70 maal zo sterk broeikasgas als CO2. In plaats van de weg van de transitie te kiezen, koos Jim Ratcliffe dus resoluut voor ‘good old fossil’. Voor nog 30 of zelfs 50 jaar. Bovendien is het steeds Ratcliffes ambitie geweest om mega-hoeveelheden wegwerpplastics te maken, die zo goedkoop zijn dat recyclage van plastic daar nooit tegen kan concurreren.

Wat bezielt een regering om met zo’n CEO in zee te gaan? Hoe kan een overheid zo ziende blind zijn?!

Voor de Grootouders voor het Klimaat is het overduidelijk dat Ineos Project One een project is uit het verleden, een desastreus project dat niet één euro belastinggeld verdient.  Laten wij uitsluitend in de toekomst investeren en dus in de transitie. Die verdient wél alle steun!

Die transitie is overigens volop bezig, op kleine en grote schaal. Zware industrie die op groene waterstof wil gaan draaien (Arcelor Mittal), de technologie daarvoor ontwikkelt (Bekaert) of een elektrische transitie op gang brengt (BASF), een bedrijf dat bakstenen ontwikkelt die CO2 opslorpen (Orbix), een ander dat duurzame cement ontwikkelt (Supermex) of isolatie voor huizen op basis van gras (Gramitherm). Noem maar op. Daarin moeten we investeren! Niet in desastreuze en achterhaalde technologie!

De haven van Rotterdam stuurde Ratcliffe al wandelen met zijn fossiel project. Rotterdam investeert in de toekomst. Vlaanderen vooralsnog in het verleden. Hoog tijd om die dwaling recht te zetten en resoluut het roer om te gooien! Vlaanderen, investeer eindelijk voluit in de transitie! Onze kinderen en kleinkinderen rekenen op een echte gamechanger!   


STOP INEOS BLABLA. INVEST IN GENUINE INDUSTRIAL TRANSITION!

This is a slightly extended version of the Dutch article on top.

On July 20, the Council for Permit Disputes gave the Flemish Government a firm swipe at it for “routinely and carelessly” deciding that Ineos Project One would not cause any significant environmental impact from its additional nitrogen deposition. Not on the spot nor across the border.  Sure, Ineos had cautiously admitted in its permit file that there would be a dash of nitrogen deposition, but the increase would be negligible, too small to take into account. Anyway, the framing of Ineos Project One as a state-of-the-art showpiece went down like hot air with the Flemish Government.

Stronger. The permit file suggested that should Ratcliffe succeed in eliminating all competition including their emissions at the port, gamechanger Ineos would thereby achieve a significant CO2 reduction. That Sir Jim had since dropped his CO2 capture and storage plans (in subsea wells) for being too pricey apparently did not ring any bell. So the permits came as well as a generous guarantee of half a billion euros of taxpayers’ money in case the prestigious project should ever stumble.

On March 27, 2023 CEO Jim Ratcliffe was offered a proper reception in the City’s Concert Hall by VOKA (Network Organization for Flemish Entrepreneurs), the assembled cream of the Port of Antwerp and the Antwerp City Council. Permit and guarantee had been granted. The investment in the future seemed a fact, the objections against it a formality. Meanwhile, on the square outside, Ratcliffe’s alter ego received the greenwashing ‘Con of the Year Award’. On that occasion Sir Jim wondered aloud if those protesters outside ‘wanted to live in caves’, apparently his personal framing of critical citizens and scientists and anyone who would dare to stand in his way.

Yet, unfortunately for Sir Jim not only the Dutch province of North Holland but also the province of Zealand filed an objection to the expected nitrogen deposition. Moreover a ruling is still pending on the entire – i.e. the entirely fossil – Ineos project. On the use of ethane from fracking as a raw material, for example. Not only does the fracking technique cause earthquakes and dead rivers, but storage and transportation of ethane also releases massive amounts of methane. Yet, we desperately need to get rid of all methane emissions worldwide as methane is a 30 to 70 times more potent greenhouse gas than CO2. On top of that three scientific studies recently conducted in the state of Pennsylvania and released end of August 2023 left no doubt on the disastrous impact of fracking gases on human health.

Add to this that the intended ethane cracking needs higher temperatures and therefore more energy than conventional nafta cracking. So instead of choosing the path of transition, Jim Ratcliffe resolutely chose the cheapest option among “good old fossil”. For another 30 or even 50 years.

Moreover, it has always been Ratcliffe’s ambition to produce mega quantities of disposable plastics, which are so cheap that plastic recycling is unable to compete with them.

What drives a government to go into business with such a CEO? How can a government be so blind-seeing!

For the Grandparents for Climate, it is abundantly clear that Ineos Project One is a project of the past, a disastrous project that does not deserve one euro of taxpayers’ money.  Let us invest in future proof projects and thus in the transition. That is what we, our children and our grandchildren need. Only that deserves our full support!

Fortunately, the industrial transition is in full swing in Flanders, on a small and large scale. We have heavy industry intending to run on green hydrogen (Arcelor Mittal) and companies developing the necessary technology for that (Bekaert) or initiating an electrical transition (BASF). Orbix is developing bricks that absorb CO2 , Supermex experiments with sustainable cement, Gramitherm develops insulation for houses made from grass. You name it. This is what we need to invest in! There is no need for disastrous and outdated technology!

The Port of Rotterdam already sent Ratcliffe hiking with his fossil project. Rotterdam is investing in the future. Flanders is investing in the past. High time to correct this error and resolutely change course! We want Flanders to invest fully in the transition! Our children and grandchildren need genuine gamechangers!

Verder lezen

Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning

De klokt tikt: Vlaamse regering heeft zes maanden tijd om miljardenproject Ineos te redden

Hoe de Vlaamse regering haar nek steeds verder uitsteekt voor Ineos

De miljardair vraagt, dus de regering zal draaien

En daar gaat ons belastinggeld …  

Vroeger was het hier levendig. Nu wordt het elk jaar wat stiller.

DM, 29/07/2023, Remco Van Hauwermeiren, Annick Vanisterbecq, Frank Vanaerschot, Aan het Ineos-debacle hangt een molensteen van 500 miljoen euro.

DeWereldMorgen, Hoe “groen” is de ethaankraker in Antwerpen echt?

Zes alarmbellen bij Ineos Project One

De ondraaglijke kost van wegwerpplastics

Eerdere artikels over het Ineos-dossier op deze website vindt u via deze link.

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .