Ook een organisch gegroeide beweging als
Grootouders voor het Klimaat heeft structuur nodig

 

Hoe werken wij?

Grootouders voor het Klimaat is een beweging die in de prille dagen van 2019 ontstond tijdens de klimaatmarsen van de jongeren. Enkele actieve grootouders (nog zonder hoofdletter) beseften dat hun generatie de jongeren moet steunen in hun eis voor een beter klimaatbeleid.

Het stichtingscolloquium op 25 januari 2019 werd de start van een beweging die uitgroeide tot een hechte groep Grootouders (met de hoofdletter van Grootouders voor het Klimaat). Ze zijn ouderen uit diverse kringen, met een arsenaal aan expertise, vaardigheden en inzichten, die in een open geest en vooral verbonden door hun engagement, de klimaat­verstoring ernstig nemen. Ze hebben niet allemaal eigen kleinkinderen, maar delen de bekommernis voor de mensenrechten van iedereen, ook wie het lastig heeft, of elders leeft, of in de toekomst.

De interne cultuur kreeg geleidelijk vorm in een structuur die concrete actie en sensibilisering ondersteunt en vorming en kennis aanbiedt. Dat gebeurde in drie fasen: de begindagen, de coronatijd en de werking als vzw.

Op deze pagina verduidelijken we hoe we op dit moment werken, welke interne organen, groepen en afdelingen een rol spelen en hoe we daarmee naar buiten komen. Concrete gegevens vindt u in de complementaire pagina GvK-gegevens.

Een essentieel kenmerk van de beweging is dat ze op vrijwilligers steunt. Misschien wordt er ooit een halftijdse kracht aangeworven om het vrijwilligerswerk structureel te ondersteunen, maar ook dan vindt de beweging haar kracht in de inzet van geëngageerde vrijwilligers.

Voor GvK zijn haar ambassadeurs belangrijk: bekende personen die helemaal achter GvK staan en een engagement ernstig nemen. Ze steunen de beweging met hun kennis, kunde, ervaring en bekendheid. Op de ambassadeurspagina staan ze allemaal vermeld met een link naar de pagina waar ze hun motivatie geven.

 

Snel naar:

 

Open bestuur

Uit ons stichtingscolloquium van 2019 en uit onze acties is het eerste jaar organisch een zgn. open bestuur gegroeid, waar GvK’ers in een open geest met elkaar overleggen over ideeën en praktische afspraken. De term ‘open bestuur’ is in gebruik gebleven. Toen GvK een vzw werd, werden alle bestuursdaden wettelijk en feitelijk overgenomen door het Bestuur van de vzw en haar Algemene Vergadering (zie elders op deze pagina). Het open bestuur is daardoor geen “bestuur” in welke juridische betekenis dan ook. Het is wel een vruchtbare basis gebleven.

Op het open bestuur is iedereen welkom die het handvest van de Grootouders onderschrijft, zich herkent in de tekst Wie zijn de Grootouders? en wil meewerken aan de ontwikkeling van onze vereniging.

Het open bestuur komt elke maand samen, afwisselend online en fysiek in Antwerpen. We bespreken er de ontwikkeling van de beweging, de stand van de klimaatcrisis, wat we kunnen doen, en wat andere verenigingen doen. We analyseren voorbije acties en initiatieven, geven commentaar op ontwikkelingen, verkennen de mogelijkheden van toekomstige acties en suggereren aan het Bestuur van de vzw initiatieven.

Het open bestuur wordt geleid door de co-voorzitters Bernard Hubeau, gewezen hoogleraar en Hugo Van Dienderen, gewezen VRT-journalist en gewezen volksvertegenwoordiger.

Mail ons voor meer informatie: info@grootoudersvoorhetklimaat.be

 

vzw

Op 31 augustus 2020 werd Grootouders voor het Klimaat een vzw. De officiële gegevens vindt u bij de overheid en de essentie vindt u hier en onderaan elke pagina van deze website.

Een vzw moet voldoen aan formele, wettelijk bepaalde vereisten. GvK ziet er scrupuleus op toe dat we die naar letter en geest respecteren. Dat blijkt heel goed te rijmen met de openheid en flexibiliteit en slagkracht van onze beweging.

De werking van de vzw is vastgelegd in haar statuten.

Het hoogste orgaan van de vzw is haar Algemene Vergadering. Ze wordt voorgezeten door de co-voorzitters Bernard Hubeau en Hugo Van Dienderen. Daar beslissen de leden van de vzw (begin 2023 zijn dat er 25). De Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar samen.

Het vzw-bestuur komt minstens twee keer per jaar bijeen, meestal aansluitend bij de vergaderingen van het open bestuur (zie elders op deze pagina). Het vzw-bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering;

Het Dagelijks Bestuur van de vzw komt vaker bijeen, dikwijls online. Het bestaat uit een viertal personen. Zij zorgen voor de continuïteit van de vzw en de beweging. Ze steunen daarvoor op de groepen en afdelingen. Ze winnen ook adviezen in van experten. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het Bestuur van de vzw en de Algemene Vergadering.

 

Werkgroepen

Het vzw-bestuur bepaalt, meestal op suggestie van het open bestuur, welke werkgroepen er actief zijn. Een actueel overzicht daarvan vindt u op de pagina GvK-gegevens. Sommige werkgroepen zijn thematisch ingericht, andere functioneel, nog andere geografisch. Toch houden ze alle zorgvuldig de focus op de doelstelling van de beweging. Ze kunnen ook acties voorstellen, initiëren en coördineren.

 

Voor meer detail:

 

Communicatie

Een specifieke werkgroep richt zich op de externe communicatie. Die is belangrijk voor de eigen werking (informeren en mobiliseren). Ze vult ook in hoge mate de doelstelling in om voor iedereen correcte informatie ter beschikking te stellen.  

Op onze website publiceren we daarom, behalve informatie over onze beweging, relevante artikels over de klimaatproblematiek: achtergrondartikelen, klimaatactualiteit en opinies, statements van onze ambassadeurs en een agenda met klimaatgebonden activiteiten. Je kunt de redactie bereiken via redactie@grootoudersvoorhetklimaat.be.

We zijn aanwezig op de belangrijkste sociale media (zoals facebook, twitter, vimeo en youtube). Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze wekelijkse nieuwsbrief, dan kun je dat hier doen.

Er is een persverantwoordelijke en  in een persmap op deze site worden persberichten en achtergrondgegevens beschikbaar gehouden.

Een speciale vorm van communicatie zijn de webinars: kort, scherp en informatief. Ze worden gegeven door experts uit de achterban van GvK, op maandag om 11 uur. Ze worden aangekondigd in de agenda, en zijn daarna nog te bekijken via de webinar-pagina

Contacteer:

 

Straatmanifestaties en andere acties

De Grootouders komen op straat met eigen acties of samen met andere groeperingen. De grote klimaatmarsen, bv., worden georganiseerd door de klimaatcoalitie, waarvan bijna honderd middenveldorganisaties lid zijn. Maar er worden ook manifestaties opgezet door Greenpeace, Youth for Climate, Code Rood, Extinction Rebellion, en lokale milieubewegingen waar we nationaal of regionaal bij aan kunnen sluiten. En, niet te vergeten, we organiseren vaak eigen acties.

In de agenda van deze site ziet u aan welke acties u binnenkort kunt deelnemen.

Onze witte hesjes-met-logo dragen we op manifestaties en acties. Je kunt ze via deze link bestellen.

 

Relaties met andere groeperingen

We onderhouden nauwe relaties met relevante klimaatbewegingen en seniorenorganisaties. Formele contacten worden gecoördineerd door de co-voorzitters en de communicatieverantwoordelijke, maar er is natuurlijk veel kruisbestuiving door individuele Grootouders. Meer bijzonderheden: zie praktische gegevens

Eind 2022 werd een internationaal samenwerkingsverband van Grootouders actief om bv. in een Europese context te wegen op het beleid.

Onze lokale afdelingen onderhouden goede relaties met lokale milieu- en klimaatbewegingen.

Met de jongeren houden we de beste betrekkingen. Hun klimaatprotest was de reden waarom de Grootouders bestaan, en dat is nog altijd zo. Zij zijn de vertegenwoordigers van de volgende generaties. 

Voor meer detail:

 

Regionale en lokale afdelingen

Onze regionale Grootouderafdelingen ontplooien een eigen werking en dynamiek, met acties in hun regio of stedelijk. Ze zijn daar vaak zeer creatief in. Ze sturen ook occasioneel een nieuwsbrief rond voor hun eigen regio en hebben op deze website een eigen pagina (zie het blokje, of via de regionale pagina)

We hopen dat er gauw meer regionale en lokale afdelingen komen. Laat ons weten mocht u daaraan willen meewerken.