backtoschool_169

Teachers for Climate best wel teleurgesteld over antwoord minister Weyts

Kort na de klimaattop in Glasgow stuurden de Teachers for Climate een open brief aan vice-minister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts. Deze brief verscheen integraal in De Wereld Morgen. Hij werd ondertekend door zo’n 200 mensen uit het onderwijsveld (kleuter-, lager-, secundair-, volwassen-, hoger- en universitair onderwijs), onder wie meerdere Grootouders voor het Klimaat. Ook wij publiceerden de open brief.

In hun brief wezen de Teachers for Climate erop dat de Vlaamse regering voluit streeft naar kwaliteitsvol onderwijs voor zo’n 1,6 miljoen jongeren, maar tegelijkertijd in Glasgow sterk op de rem is gaan staan qua klimaatambitie. Het lijkt daardoor of het streven naar een leefbare toekomst voor diezelfde jongeren toch als minder belangrijk wordt beschouwd. Teachers for Climate informeerde naar de visie van de Vlaamse regering hierop.

Op sinterklaasdag ontvingen de initiatiefnemers onderstaand antwoord van de woordvoerster van minister Weyts in de Beleidscel Onderwijs. We geven dat antwoord ter kennis aan de mee ondertekenende Grootouders en allen die onze jongeren en het onderwijs een warm hart toedragen. Kort samengevat laat de minister weten dat hard wordt gewerkt om klimaateducatie onderdeel te maken van het leerdoel – dat voormalige onderwijsmensen beter kennen als ‘VOET’ – duurzaamheidseducatie. Voor het standpunt van de vice minister-president van de Vlaamse Regering m.b.t. de toekomst van de leerlingen in het Vlaams onderwijs dienen we evenwel contact op te nemen met minister Demir.

Geachte mede-ondertekenaars,

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft uw mail goed ontvangen. Hij dankt u hiervoor en vraagt me u een antwoord te bezorgen.

Ik heb begrip voor de bezorgdheid en de vragen van het onderwijsveld. Deze bezorgdheid is ook terecht, gezien de urgentie en de omvang van de klimaatcrisis. Het engagement en de betrokkenheid van leerkrachten, docenten en begeleiders voor een wereld waarin het klimaat niet langer opwarmt, is zeker lovenswaardig. De huidige leerlingen en studenten zijn ook zelf vragende partij voor meer kennis (en actie) rond klimaat.

De klimaatopwarming is, zoals meerdere duurzaamheidsvraagstukken, een complexe problematiek, een ‘wicked problem’. Het uitwerken en implementeren van eenvoudige en rechtlijnige oplossingen is niet evident of zelfs niet wenselijk. Naast een degelijke (wetenschappelijke) kennis spelen ook waarden en emoties mee; bovendien is er draagvlak nodig voor het doorvoeren van maatregelen.

Daarom is klimaateducatie, samen met educatie voor duurzame ontwikkeling, ook zo belangrijk, binnen het onderwijs maar ook in een informele context. Via klimaateducatie worden vaardigheden als systeemdenken, kritisch denken en actiebereidheid gestimuleerd en geoefend.  

Deze vaardigheden maken ook deel uit van het nieuwe curriculum voor het secundair onderwijs, via de sleutelcompetenties burgerschap, duurzaamheid en ruimtelijk bewustzijn.

Dat de thema’s klimaat en duurzame ontwikkeling belangrijk zijn en leven in het onderwijsveld, merken we ook op de leermiddelenwebsite Klascement. Hier delen heel wat leerkrachten, docenten en educatieve organisaties waardevolle educatieve materialen en concrete lesbundels.

De bedenkingen die u verder maakt naar aanleiding van de COP26 Klimaattop in Glasgow en de positie van België en Vlaanderen daarin, zouden best overgemaakt worden aan minister Demir aangezien deze niet tot de bevoegdheden van Onderwijs en Vorming behoren.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht,
Met vriendelijke groeten,

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .