Ineos foto Liesbet AA

Vernieuw je bezwaar tegen Ineos Project One! Deadline 10 november.

Even opfrissen

Bijna twee jaar geleden kreeg Ineos van de Vlaamse Regering een omgevingsvergunning om  – ongelooflijk maar waar – een nog volledig fossiele ethaankraker te bouwen. Het bedrijf sleepte zelfs een mega-waarborg van een half miljard euro Vlaams belastinggeld uit de brand. De klimaatorganisaties en ook wij tekenden beroep aan. Dat deden ook de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland. Zij wezen op de nadelige milieueffecten in gemeenten dicht bij de grens, waaronder de stikstofdepositie in nabije natuurgebieden, o.a. de ‘Brabantse Wal’. De Noord-Brabantse stikstofreductie-inspanningen zouden onderuit gehaald worden door het nieuwe stikstof afkomstig van Ineos.

Op 20 juli jl. gaf de Raad voor Vergunningsbetwistingen Noord-Brabant gelijk. Volgens de Raad had de Vlaamse Regering zelfs ‘routinematig en achteloos’ besloten dat er geen significante milieueffecten zouden optreden. De Raad vernietigde daarop de omgevingsvergunning. En toen… trok een ongeziene soap met knieval voor Ineos-baas Ratcliffe zich op gang. Waarom? Vlaanderen zou niet zonder deze “state of the art” fabriek kunnen. En dus… kreeg Ineos het voorrecht van een administratieve lus. D.w.z. dat het bedrijf de gewraakte passage beter zou moeten onderbouwen en dan alsnog de vergunning kon aanvragen én krijgen. Deze weg bood blijkbaar meer perspectief dan het wachten op een behoorlijk stikstofdecreet van de Vlaamse Regering. (sic)

Over de fundamentele bezwaren die vanuit Vlaamse milieuorganisaties zijn aangevoerd kwam er uiteraard geen uitspraak meer. Evenmin over de procedure van de provincie Zeeland. De gewraakte vergunning is immers ingetrokken. De eerdere bezwaarschriften vielen daardoor ‘zonder voorwerp’. Doordat Ineos op 12 okt. 2023 met een nieuwe vergunningsaanvraag kwam, moeten onze bezwaren opnieuw worden ingediend. Anders gezegd: GvK, IneosWillFall, Climaxi, Client Earth en alle anderen moeten een nieuw bezwaar indienen… en wel binnen de maand, d.w.z. ten laatste op 10 november!   

Een nieuw bezwaarschrift, met

 1. Een professioneel dossier dat stevig gedocumenteerd is. Dat bezwaarschrift komt er o.l.v. Client Earth en zal kort voor de einddatum worden ingediend. GvK sluit zich daar als organisatie bij aan.
 2. Bezwaren van particulieren, die duidelijk maken wat de grote knelpunten zijn t.a.v. Ineos. Juridisch wegen deze bezwaarschriften niet zwaar door, maar ze zijn wel de stem van de bekommerde en betrokken burger. Komen we aan 100, 200, 500 of meer bezwaren, dan is dat een duidelijk signaal.

Net als twee jaar geleden, zullen we massaal bezwaar indienen!

Doe jij ook mee? Super! Stuur dan voor 10 november je bezwaarschrift in. Hoe je dat doet en welke bezwaren je kan aanhalen, vind je hieronder. Ken je het dossier behoorlijk goed, laat dat dan gerust blijken in je tekst.


Hoe dien je je bezwaarschrift in?

Geef het dossiernummer 2021104744 in en meld je dan aan op MijnBurgerprofiel.

 • Je kan ook mailen naar het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid met mailadres  mer@vlaanderen.be . Vermeld als onderwerp van de mail: Bezwaarschrift INEOS Olefins Belgium NV – Project One. Ref. OMV 2021104744 . Zet zo mogelijk ineoswillfall@gmail.com in BCC. Zo kunnen zij het aantal bezwaarschriften inschatten.

Voeg in je tekst of mail je eigen bezwaren toe of kies en kopieer bezwaren uit de voorbeeldlijst. Eindig met ‘Hoogachtend’ en je naam.

Mocht je mail wegens ’technische redenen’ geweigerd worden, maak dan een apart document van je bezwaarschrift, voeg het toe aan de mail met de mededeling “In bijlage vindt u mijn BEZWAARSCHRIFT – OMV 2021104744 tegen de omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van een ethaankraker met bijhorende ondersteunende faciliteiten van INEOS Olefins Belgium NV – Project One, gelegen Scheldelaan 460-490 te Antwerpen.

Stuur je bezwaar ten laatste op 10 november 2023 voor middernacht door.

NB – Het dossiernummer van Ineos is hetzelfde gebleven als voordien, wellicht wegens de administratieve lus, waarmee maar één tekstdeel gewijzigd is.

BEZWAARSCHRIFT – OMV 2021104744   

tegen de omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van een ethaankraker met bijhorende ondersteunende faciliteiten van

Jouw naam

Je volledig adres

Postcode en woonplaats

INEOS Olefins Belgium NV – Project One, gelegen Scheldelaan 460-490 te Antwerpen.
Kadastrale gegevens: afdeling 18 sectie A nrs. 61M, 61W, 61T, 61X, 61V, 96A, 97B, 150C, 150B, 162S, 162G, 346E, afdeling 19 sectie A nrs. 77C, 77F en 77G
Ref. OMV 2021104744​​​​​​​
————————————————————————————————————


Geachte

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek georganiseerd door de Stad Antwerpen bij de op 12 oktober 2023 ingediende vergunningsaanvraag met bijhorende project-MER en Omgevingsveiligheidsrapport voor de bouw van een ethaankraker door INEOS Olefins Belgium NV (voorheen INEOS Manufacturing Belgium II NV) met referentiecode OMV 2021104744, wens ik onderstaande bezwaren tegen dit project in te dienen.

Graag krijg ik van u per kerende de bevestiging van de geldige ontvangst van mijn bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn.  (Alleen toe te voegen als je mailt. Van het omgevingsloket krijg je een automatische bevestiging van ontvangst.)

Bezwaren met betrekking tot klimaatdoelstellingen en acties

 1. In zijn MER refereert INEOS naar het Europees en het Vlaams klimaatbeleid, waaronder Moonshot Vlaanderen CO2-neutraal. Maar het projectvoorstel laat vervolgens na om uit te voeren wat daarin vanuit Vlaanderen wordt verwacht:  geen bio-gebaseerde chemie ; geen circulariteit met hergebruik van kunststof; geen elektrificatie van processen; geen energie-innovatie met koolstof-afvang en stockage (CCUS). In het online-vragenmoment stelde project manager Walworth dat CCUS geen bewezen techniek is en bovendien te duur. Een alternatief wordt echter niet geboden. Alternatieve energie-innovatie veronderstelt echter meer dan efficiënter energiegebruik.
 2. De Haven van Antwerpen heeft een eigen klimaatplan (bijlage 3 aan het klimaatplan 2030 van de stad Antwerpen). Dat plan, hoe beperkt ook, is niet meegenomen als randvoorwaarde in de MER. Dat is niet conform.
 3. De INEOS-groep heeft zich verbonden tot het behalen van de EU klimaat- en energiedoelstellingen voor 2050 en belooft de netto CO2-emissies tot nul te herleiden. Verscheidene keren wordt in de MER de overtuiging uitgedrukt dat het haalbaar is dit traject af te leggen in 10 jaar vanaf de opstart van de kraker. Van een concreet plan van aanpak of van te verwachten acties is er in de MER echter geen spoor.
 4. De bijkomende CO2-uitstoot van Project One is geraamd op 655.000 ton, het equivalent van de CO2-voetafdruk van 150.000 inwoners. Voor de Antwerpse haven betekent dit een toename van de uitstoot van ca 8,3%. De MER Project One laat na aan te geven hoe het deze substantiële emissies tegen 2030 zal reduceren om een evenredige bijdrage te leveren aan de 55% CO2-reductiedoelstelling van de EU. Dit stilzwijgen en het feit dat Project One op de lijst staat van sectoren die EU ETS gratis emissierechten krijgen toegewezen, doet vermoeden dat er geen substantiële reductie-intentie is.
 5. Bij de rapportering over de CO2-voetafdruk van Project One houdt INEOS evenmin rekening met de uitstoot gegenereerd door activiteiten die de nieuwe kraker zullen voorzien van de nodige basisgrondstoffen: extra CO2 door het zeer hoge energieverbruik bij de extractie van schaliegas d.m.v. fracking, een hoge uitstoot van CH4 door de frequente ernstige methaanlekken bij deze techniek, het verbranden van methaan (‘flaring’) rechtstreeks aan de bron, de emissies bij het transport van ethaan vanuit de VS. Al deze elementen vallen NIET onder het Europees emissiehandelssysteem (ETS) en dienen dus bijgeteld te worden bij de door INEOS gecommuniceerde emissiecijfers. Ook het affakkelen van ethaan en andere stoffen in de kraker in Antwerpen bij het opstarten, bij onderhoudswerken of bij incidenten, worden niet verrekend. Alle bovenstaande emissiecijfers dienen mee in rekening gebracht om de doelstelling van klimaatneutraliteit voor INEOS te beoordelen, een doelstelling die met deze toevoegingen uitgesloten lijkt.

Bezwaren m.b.t. de Life Cycle effecten van grondstoffen en producten

 1. De MER laat ook na om de nefaste milieu-impact van fracking (opwaarts in de Life Cycle van Project One) en van plastics (afwaarts van Project one) in rekening te brengen. Project One kiest voor ethaan uit schaliegaswinning in de VS als grondstof en voor het transport via ethaantankers. Andere bronnen worden niet in overweging genomen. Dit impliceert dat Project One ook verantwoordelijk is voor de impact van die keuze. Maar op de vele schadelijke effecten van fracking voor het leefmilieu en de gezondheid van mensen, fauna en flora gaat de MER niet in. Zowel binnen de EU Green Deal als in de VS zijn er wetgevende initiatieven lopende om methaan van fossiele oorsprong tegen 2030 volledig  te bannen. Dit is vier jaar na de voorziene opstart van Project One. Met dit gegeven wordt in de MER geen rekening gehouden.
 2. 90% van de wereldwijde ethyleenproductie is bestemd voor kunststoftoepassingen, waarvan 40% voor zeer goedkope wegwerpplastics. De productie van Project One draagt hiertoe bij. De wereldwijde vervuiling door deze wegwerpplastics is nefast voor vogels, vissen, koeien e.a. Microplastics zijn tot in het menselijk lichaam terug te vinden. Op deze effecten op de gezondheid van mens en dier wordt niet ingegaan.
 3. Goedkope wegwerpplastics verhinderen bovendien het circulair maken van de plasticproductie. Ineos Project One houdt evenmin rekening met deze problematiek. De visie van INEOS over de nood aan meer ethyleenproductie in Europa staat lijnrecht tegenover de doelstellingen van de EU en andere actoren, zelfs van sectorfederatie PlasticsEurope, om minder nieuw plastic te produceren en meer in te zetten op recycling of hergebruik van de reeds opgebouwde hoeveelheid plastic in het milieu. Een CO2-neutrale ethaankraker zou toelaten om de vraag naar zeer goedkoop ethyleen, met name voor wegwerpplastics, te beperken.

Bezwaren m.b.t. gecumuleerde milieu-, klimaat- en gezondheidseffecten

 1. De milieu-, klimaat- en gezondheidsimpact van Project One moet samen geëvalueerd worden met de significante effecten van andere grote projecten, waaronder Oosterweel, Extra Containercapaciteit Antwerpen, de nieuwe pijpleidingenstraat Antwerpen-Ruhr, en de negatieve effecten van andere vervuilende industrie en bedrijven in de haven en van drukke verkeersaders in de omgeving van de site.  Antwerpen is volgens metingen nu al de tweede dodelijkste stad ter wereld door luchtverontreiniging. Bovendien veroordeelden verscheidene rechtbanken al de gebrekkige stikstofaanpak van Nederland en België, waardoor in Europese natuurgebieden en in dichtbevolkte woongebieden veel te hoge stikstofconcentraties voorkomen in vergelijking met de stikstofdrempels van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Het PFOS-schandaal toont aan in welke mate vergunde emissies en lozingen van toxische stoffen de grond, het grondwater, de oppervlaktewateren en dus ook de volksgezondheid bedreigen op zeer lange termijn. De emissies van Project One moeten dus zeker cumulatief geëvalueerd worden met de vergunde emissies en lozingen van andere installaties. 
 2. Op de site wordt een grote hoeveelheid bos, ouder dan 22 jaar, gekapt, waardoor waardevolle habitats en ecosystemen met beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten vernietigd worden. Voor het bos is weliswaar compensatie voorzien, maar die blijkt volgens de project-MER versnipperd te worden over diverse percelen, verspreid over meerdere Vlaamse provincies. Het is overduidelijk dat dergelijke versnipperde boscompensatie op geen enkele manier de werkelijk verloren gegane natuurwaarde van het huidige bos kan compenseren. De MER zelf bevestigt het aanzienlijk lokaal ecotoop- en biotoopverlies.
 3. Grote natuurgebieden in de omgeving worden aangetast door de bijkomende NOx-uitstoot van Project One: Galgensschoor, Opstalvallei, Kalmthoutse heide, Brabantse Wal zullen worden getroffen.
 4. De wijziging van het grondtafelniveau gedurende de lange constructieperiode zal onvermijdelijk een negatieve impact hebben op de vegetatie in het Galgenschoor.
 5. Ineos formuleert de intentie om tijdens droogteperiodes gedurende de exploitatiefase als mitigerende maatregel over te schakelen op het gebruik van brak water voor de koelinstallaties. Concrete criteria voor deze omschakeling worden niet vermeld, terwijl droogteperiodes door de klimaatopwarming steeds waarschijnlijker worden.
 6. De beduidende toename van het verkeer, met verwachte dagelijkse perioden van verzadiging en file op meerdere locaties in de omgeving, met name tijdens de opbouwfase, resulteert in bijkomende luchtvervuiling. De MER minimaliseert de cumulatieve effecten van deze uitstoot.
 7. De MER gaat ervan uit dat de huidige achtergrondconcentraties van benzeen en butadieen in Lillo en Berendrecht al leiden tot een bijkomend kankerrisico dat ‘niet gezondheidskundig verwaarloosbaar’ is. Ineos gaat ervan uit dat de bijkomende uitstoot van deze stoffen, afkomstig van Ineos tijdens de exploitatiefase, ‘vrijwel geen bijkomend negatief effect’ meer zal hebben. Ook de impact van fijn stof (PM10 en PM2.5) op de stofconcentraties in de lucht in een deel van Berendrecht en Zandvliet krijgt een beoordeling als zijnde beperkt negatief omdat de advieswaarde voor deze parameters al overschreden is. Hiermee neemt Ineos het cumulatief gezondheidseffect van diverse elementen van luchtvervuiling onvoldoende ernstig.

7 Antwoorden

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .