Grootouders voor het Klimaat vzw

Wie zijn wij ?

Wij zijn senioren, veelal opa’s en oma’s,
die zeer bezorgd zijn over de klimaat­crisis

 

Wie zijn de Grootouders ?

Grootouders voor het Klimaat is een onafhankelijke beweging, sociaal bewogen en geënga­geerd. Wij zijn senioren, veelal opa’s en oma’s, die een leefbare wereld willen doorgeven aan de volgende generaties. Met onze acti­vi­teiten willen we met onze leeftijd­genoten en samen met anderen de samenleving sensi­bili­seren en oproepen tot actie voor een dringend en doortastend klimaatbeleid. We steunen al vanaf onze start in januari 2019 met veel enthousiasme de klimaatmarsen en acties van de jongeren.

De groep groeide uit tot een pluralistische en onafhankelijke burgerbeweging. Banden met politieke of andere belangengroepen of met bedrijven hebben we niet. De werking draait op gedreven vrijwilligers en wordt gefinancierd met ledenbijdragen en donaties.

Grootouders voor het Klimaat is lid van de Klimaatcoalitie. De beweging werd winnaar van de Civil Society Prize 2021 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en ontving in 2022 van de Vlaamse Gemeenschap de Ultima-cultuurprijs voor sociaal-cultureel volwassenen­werk.

 

Snel naar:

Handvest

Ons Handvest verwoordt onze doelstellingen puntsgewijs. De kern ervan is een “leefbare wereld voor onze kleinkinderen” die we veilig willen stellen. De tijd daarvoor dringt. Wetenschappers waarschuwen voor onomkeerbare gevolgen als we niet gauw ageren.

 

Snel naar:

 

Missie, visie en waarden

Missie

 

We willen voor onze klein­kinderen een leef­bare en duur­zame samen­leving die de draag­kracht van de planeet respecteert. Daarom streven wij ernaar, in een onaf­han­kelijke en plura­listische context, het maat­schappelijk draag­vlak te vergroten voor een beslissende gedrags­verandering bij de bevolking en een ambitieus Euro­pees, fede­raal, Vlaams en lokaal klimaat­beleid. Dit beleid moet de weten­schappe­lijke inzichten, o.a. vervat in de rapporten van het IPCC, in acht nemen. In elk geval moet de Europese doel­stelling gerespec­teerd worden om ten laatste tegen 2050 klimaat­neutraal te zijn.

 

Visie

Het klimaatbeleid moet de transitie, dat is de over­gang naar een duur­zame samen­leving, stevig op de sporen zetten. Dat betekent ingrijpen in de economie, de land­bouw en de cultuur van de samen­leving, zoals kool­stof­vrije en her­nieuw­bare energie­bronnen, de consumptie in overeen­stemming met de draagkracht van de aarde en ingrepen in steden en dorpen, zoals ver­groening en ver­koeling door zicht­baar water.

De transitie moet recht­vaardig en sociaal ver­lopen, d.w.z. ze mag de economisch en sociaal zwakkere leden van onze samen­leving en de landen in het Zuiden niet nog meer kwets­baar maken.

 

Waarden

 

De vier kernwaarden van onze organisatie zijn:

  • Leefbaarheid: we streven naar een leefbare wereld voor de komende generaties. We ijveren voor een wereld waarin het ‘goed is te leven’. Leefbaarheid gaat voor ons in essentie over kwaliteit, over een situatie waarin de toekomstige generaties – overal in de wereld – hun leven in een situatie van welbevinden vorm kunnen geven.
  • Duurzaamheid: een duurzame inrichting van deze wereld komt tegemoet aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.
  • Rechtvaardigheid: wij streven als Grootouders naar klimaatrechtvaardigheid die voor ons verschillende dimensies omvat: intergenerationeel, economisch (arm en rijk), geografisch het rijke Noorden en het globale Zuiden.
  • Solidariteit: deze kernwaarde is nauw met de voorgaande verbonden en legt de nadruk op lotsverbondenheid en de bereidheid om de gevolgen daarvan te dragen.

Klimaatrechtvaardigheid

Het klimaatbeleid moet rechtvaardig en sociaal zijn. Gebieden en bevolkingsgroepen, hier en elders, die het minste hebben bijgedragen tot de klimaatcrisis, zijn vaak het eerste slachtoffer. Die onrechtvaardigheid moet worden rechtgezet.

De duurzame samenleving zal rechtvaardig zijn, of ze zal niet zijn.